Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, konkluderer Riksrevisjonen i en rapport de la fram tirsdag.

– Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til en overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Departementet bør styre og følge opp mer aktivt: sørge for å få på plass en felles strategi, vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, få gjennomført planlagte tiltak og utrede nye. Det omfatter også arealplanlegging rundt jernbaneterminaler og havner som fremmer godstransport på sjø og bane, påpeker riksrevisoren.

Les også:

Det har helt siden 1990-tallet vært et mål å få overført mest mulig langtransport av gods fra vei til sjø og jernbane. Riksrevisjonens undersøkelse for perioden 2010–2015 viser at utviklingen har gått i motsatt retning: Veitransport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal har økt like mye eller mer enn transport på sjø og jernbane.

– Samferdselsdepartementet har ikke innhentet god nok informasjon til å kunne styre utviklingen godt nok. Verken Jernbaneverket, Kystverket eller departementet har satt konkrete resultatmål eller hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk for overføring av godstransport til sjø og bane, har hatt effekt, konstaterer Foss.

(©NTB)(Vilkår)