Av Morten A. Meyer, leder av Global Business Servidces, IBM Norge

Informasjonsteknologi er det viktigste verktøyet for endring og forbedring. It kan bidra til enklere, raskere og rimeligere informasjonsutveklsing og informasjonsdeling.

It brukt riktig kan skyte hull i tykke silovegger, sikre samhandling og gjøre hverdagen enklere for oss. Men det krever åpenhet og fri konkurranse mellom alternativene. I en åpen verden kan ikke lenger en dominerende aktør som Microsoft tvinge oss som brukere av kontorstøtteprogrammer til å velge deres løsning. Og bare deres. Tiden er inne for å gi kundene frihet til å velge.

Microsoft fikk ikke viljen sin
Kampen om fri konkurranse, valgfrihet og teknologiuavhengighet nærmer seg finalen. Nå er det den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO som er arena. En viktig etappe ble tilbakelagt på møte i organisasjonen i begynnelsen av denne måneden.

Microsoft fikk ikke viljen sin. Forslaget om å godkjenne den egenutviklede kontorpakken OOXML som en egen internasjonal standard ble stoppet av en historisk votering i ISO den 2. september.

Forslaget fikk ikke kvalifisert flertall verken blant de landene som deltok i selve behandlingen av forslaget, eller blant observatørlandene. Dette til tross for en lobbyvirksomhet som overgår det meste verden har sett tidligere.

Brukte de utroligste metoder
De utroligste metoder ble forsøkt brukt for å overtale standardiseringsorganisasjonene i de enkelte land til å stemme ja.

I Sverige fylte man opp komiteen med 22 OOXML-tilhengere to dager før voteringen. Resultatet ble som kjent at Sverige måtte trekke seg fra hele voteringen, de leverte ikke en gang et «Avstår», slik de hadde anledning til.

I tråd med prosedyrereglene i ISO kommer forslaget opp på nytt på et møte i slutten av februar.

Deltakerlandene i den første voteringen skal der forsøke å bli enige om hvilke endringer som må gjøres i forslaget til standard før det kan bli godtatt.

Norge har i likhet med land som Frankrike og Storbritannia stilt klare betingelser som må innfris før de endrer sin stemmegivning fra nei til ja. Dette er rasjonelle krav, underbygget av sterk faglig argumentasjon.

Landene som har sagt nei i første omgang lar seg ikke overbevise av lettvint argumentasjon eller forsøk på press. Fortsatt gjelder kravene til kvalifisert flertall ved en eventuell votering, og det er de samme land som deltar i prosessen.

Nøkkelrolle
Delegasjonen fra Standard Norge kommer til å spille en nøkkelrolle. Den har kommet med et konstruktivt forslag om å skille mellom én dokumentstandard for nye dokumenter og én for gamle dokumenter, i Microsofts proprietære (eierstyrte) formater.

ODF-standarden, som ble enstemmig ble vedtatt i fjor, dekker behovet for nye dokumenter, mens en egen standard for de gamle «legacy»-dokumentene fra Microsoft Office kan dekke det historiske behovet.

Å operere med to standarder er greit så lenge de ikke konkurrerer med hverandre og ikke overlapper hverandre. Derfor har vi egne ISO-standarder for andre dokumenttyper, for eksempel for leseformatet PDF.

Helt opp til Microsoft
Grete Faremo har også skrevet i denne spalten om standarder. Hun er Direktør for Jus og Samfunnskontakt i Microsoft, region Vest-Europa, og har dermed et direkte ansvar for hva som videre skal skje. Spørsmålet er om Grete Faremo tar utfordringen.

Hun kan velge å gå med på Norges, Frankrikes og Storbritannias og andre lands forslag til endringer og dermed oppnå det kvalifiserte flertall som må til. Eller fortsette den selvødeleggende kampanjen for å presse land til å snu av helt andre grunner enn de faglige.

Det er nå helt opp til Microsoft hva som skal bli utfallet av denne prosessen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.