Mandag lekket det ut at Fred A. Ingebrigtsen og fem av de seks medtiltalte ble dømt til fengsel i innsidesaken knyttet til Acta-gründeren. Tirsdag ble selve dommen på 190 sider tilgjengelig for pressen.

Ingebrigtsen dømt til ni år i Acta-saken

Den beskriver gründeren som raus, men også styrende for de medtiltaltes aksjehandler.

«Det er ingen tvil om at det en styrende hånd, og det er for lagmannsretten ingen tvil om at den hånden er Ingebrigtsens», står det i domspremissene.

Mønstre

Retten konkluderer med at det er påfallende mønstre i de øvriges handler som ikke er forenlig med tilfeldigheter.

Ingebrigtsen var tiltalt for innsidehandel, brudd på meldeplikten, markedsmanipulasjon og for å ha tatt opp ulovlige aksjonærlån og ble dømt for disse punktene. De fem tiltalte som ble dømt var tiltalt for medvirkning til ulovlig innsidehandel, brudd på meldeplikten og markedsmanipulasjon.

Utgangspunktet for påtalemyndigheten er at Ingebrigtsen i realiteten var eier av aksjene de andre tiltalte kjøpte og solgte. Dette var seks av syv dommere i lagmannsretten enig i.

«Det er flertallets syn at samtlige aksjehandler av de medtiltalte i Acta, for alle praktiske formål, ble utført for Ingebrigtsens regning og risiko. Eierskapet lå hos ham», står det i dommen.

Flertallet av dommeren ser altså bort fra blant annet Ingebrigtsens egen forklaring om at han aldri på noe tidspunkt var eier av aksjene til noen av de medtiltalte.

«Påfallende»

Ingebrigtsen har forklart at han lånte ut penger til de øvrige tiltalte, for at de skulle få ta del i den gevinsten han selv hadde fått som gründer i Acta.

Flertallet mener det at lånene ikke ble formalisert skriftlig, at de i hovedsak ble gjort opp hvert år, og derfor ikke fremkom på selvangivelser og at mange av aksjene ble kjøpt på termin, slik at det ikke fremkom hvem som eide dem, alle er momenter som taler for at Ingebrigtsen ønsket å skjule de reelle forholdene.

Retten mener finanseringen fra Ingebrigtsen er «påfallende» og ser bort fra gründerens egen forklaring om at dette var hans måte å holde oversikten på.

«Det er et faktum at ved å betale ut og få tilbake beløp innenfor samme regnskapsår, vil mellomværender ikke vise i selvangivelser og årsregnskap. Følgelig vil det være vanskeligere å se slike finansielle forbindelser. Det er lagmannsrettens vurdering at dette har vært den viktigste årsaken til slik arrangementer», konkluderer rettens flertall.

«Uhensiktsmessig»

Selv om lagmannsretten omtaler Ingebrigtsen som en styrende hånd, mener den ikke det har vært snakk om detaljert styring, fra handel til handel.

«En slik form for styring ville for øvrig vært uhensiktsmessig. Det er tale om over 1.500 handler og det ville ha krevd enorm innsats både fra å formidle hva som skulle skje og få informasjon om hva som hadde skjedd», skriver retten.

Samordnet forklaring

Lagmannsretten dømte Fred A. Ingebrigtsen til ni års fengsel, hvorav 1,5 år gjøres betinget grunnet tidsbruken. Likevel får han ikke fullt ut fradrag for den lange tiden som har gått fra han ble pågrepet sommeren 2008 frem til domfellelsen nå i 2015.

«Tidsbruken må imidertid sees i sammenheng med at Ingebrigtsen har vanskeliggjort sakens opplysning. Han har komplisert etterforskringen ved å samordne sin forklaring med de medtiltalte for å begrunne større pengeoverføringer så vel i Norge som i Spania. Når det er gått med mye tid på saken er det derfor urimelig å tillegge dette full vekt i formildende retning», skriver Gulating lagmannsretten.

Allerede mandag, da domfellelsen lekket ut, ble det klart at Ingebrigtsen anker dommen til Høyesterett.   

- Da er jeg igjen dømt

Se DNtv: Nå styrer Teslaen (nesten) selv

Nå styrer Teslaen (nesten) selv
Tesla Model S P90D er ikke bare latterlig rask, den kan også nesten kjøre selv.
01:43
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.