Man skulle tro den norske forvaltning og storting var transparent, inkluderende og godt rustet mot interessekonflikter og korrupsjon. Den norske samfunnsmodellen er tuftet på idealer om åpenhet og inkludering. Hvorfor begrenses da innsyn? Med hvilken rett holdes offentligheten utenfor?

Da det ble kjent at Forsvaret i det stille hadde solgt militære fartøy til private sikkerhetsaktører i Afrika, som senere videresolgte skipene til paramilitære styrker i Nigeria, vakte det berettiget oppsikt.