Full foreldrepermisjon kan koste karrieren mer enn du aner, advarte finanstopper i DN sist mandag.

– Jeg blir matt når foreldrepermisjon gjøres til et hovedpoeng i diskusjonen, sier Cathrine Dalheim (44), partner i KPMG Law.

I likhet med finansbransjen er advokatbransjen kjent for å ha en overvekt av menn i toppen, og også der er foreldrepermisjon diskutert som en årsak til at kvinnene i større grad enn menn faller av karrierestigen.

– Permisjonstiden er en parentes i en lang yrkeskarriere, sier Dalheim.

Det som skjer etter permisjonen viktigst

Mange kvinner forsvinner fra advokatyrket etter at de har fått barn, men Dalheim mener dette handler om mer enn bare foreldrepermisjonen.

– Det er ikke den korte tiden man er ute i permisjon som betyr mest, det er hvordan man møtes når man er tilbake, sier Dalheim.

Dalheim leder en faggruppe på 50 medarbeidere i Oslo og Stavanger. Av disse er seks partnere, fire av dem kvinner. Alle partnerne har rykket opp til dette nivået etter permisjon og småbarnsperiode.

– Arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidet slik at det passer med de ulike livsfasene. Det er også sentralt at det er daglig dialog mellom den ansatte og lederen, og at ledelsen og målene er tydelige, sier Dalheim.

KPMG law har en kvinneandel på partnernivå på 20 prosent, og på konsernnivå har KPMG en ambisjon om å øke andelen til minst 25 prosent.

Gammeldagse strukturer

Tina Storsletten Nordstrøm, leder for Advokatforeningens kvinneutvalg, mener det er flere årsaker til at «kvinne (34) med to barn» forlater advokatbransjen.

Én av dem er at en del gammeldagse strukturer henger igjen, påpeker hun.

– Mange steder kreves det at man legger ned svært stor innsats og mange timer, og det forventes at man sitter på jobb. Her er det mye å hente ved at ledelsen tar tak i organiseringen, sier Nordstrøm.

Hennes inntrykk er at flere av de store firmaene jobber mye med dette, blant annet ved å planlegge bedre og slik kunne fordele arbeidspresset jevnere.

Permisjonen er mindre viktig enn det som skjer når man er på jobb igjen etter permisjonen, mener hun, men den også har innvirkning.

– Permisjonen har nok noe å si. Kvinner taper posisjon i den perioden, menn gjør det ikke. Dette kan arbeidsgiverne motvirke for eksempel ved å la kvinnene slippe å møte en tom pult og «kjedelige» klienter, når de kommer tilbake. Dyktige kvinner ønsker interessante oppgaver, sier Nordstrøm.

Hun mener at kvinner og menn også må være bevisste på hvordan familielivet organiseres, og ikke la en lang permisjon sette premissene for hvordan arbeidet skal fordeles.

– Kvinner må dele hjemmebanen med menn. Det er krevende å ha ansvaret for hus og hjem i tillegg til jobb, sier Nordstrøm.

Hun mener at signalene fra toppen er viktige.

– Dersom kvinneandelen skal økes må også topplederne jobbe for det. Det skjer ikke uten bevisst prioritering fra lederhold, mener Nordstrøm.

En skjevhet man drar med seg videre

I motsetning til Dalheim mener sosiolog og forsker Selma Therese Lyng at nettopp permisjonen er av stor betydning for veien videre i advokatyrket.

Selma Lyng, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, mener at foreldrepermisjon bidrar til skjevdelingen i advokat- og konsulentbransjen.
Selma Lyng, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, mener at foreldrepermisjon bidrar til skjevdelingen i advokat- og konsulentbransjen. (Foto: Elin Høyland)

– Mens mor har sin lange permisjon hjemme etableres et mønster som gjør at far kan fortsette sin investering i karrieren. Han har bakkemannskap hjemme. Mors karrieresituasjon blir imidlertid mer usikker, og dermed lettere å tone ned til fordel for familien, sier Lyng, som jobber ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hennes doktorgrad viser at det skjer en slags «mødregjøringsprosess», der kvinner som før ble oppfattet som lovende lederemner, blir degradert fra A-laget til B-laget på jobb.

– Kvinner som har opplevd at de alltid har hatt like gode karrieremuligheter som menn, forteller om hvordan de plutselig blir så veldig «mor» i andres øyne når de får barn, sier Lyng.

Deling viktig

Kvinnene kommer dermed inn i en selvforsterkende prosess der karrieremulighetene ikke ser så gode ut lenger, og motivasjonen til å investere i jobben svekkes.

For far slår skjevdelingen av permisjonen positivt ut, fordi han i større grad er til stede og i stand til å investere i karrieren. Lyng mener derfor at det å dele foreldrepermisjonen mellom mor og far er et viktig grep for å hindre skjev karriereutvikling mellom kjønnene.

– Jeg tror vi kommer et stykke på vei dersom mødre og fedre deler permisjon og omsorgsansvar likt. Det vil gjøre konkurransebetingelsene deres likere, sier Lyng.

Etter permisjonen mener hun det er mye å hente på at arbeidsgivere tenker nytt rundt mulighetene for tilrettelegging for foreldre.(Vilkår)