Likestillingslandet Norge driver med ulovlig diskriminering av menn. Det mener Esa, organet som overvåker om Norge følger europeisk lov. Konsekvensen er at rundt 6000 nybakte fedre nektes rett til pappaperm hvert år.

Nå tar Esa Norge til Efta-domstolen for diskriminering av fedre.

– For oss er dette en enkel sak. Kjernen er at det stilles særlige krav til far for at han skal få permisjon, uten at det stilles tilsvarende krav til mor. Denne praksisen er diskriminerende, sier Esa-president Bente Angell-Hansen.

Esa-president Bente Angell-Hansen tar Norge til Efta-domstolen fordi hun mener Norge diskriminerer fedre.
Esa-president Bente Angell-Hansen tar Norge til Efta-domstolen fordi hun mener Norge diskriminerer fedre. (Foto: Javad Parsa)

Hun viser til at EØS-avtalen har likebehandling som grunnprinsipp.

– Når norske myndigheter systematisk og ulovlig forskjellsbehandler kvinner og menn, er det Esas jobb å stille dem til ansvar, sier Angell-Hansen.

Brudd på likestillingsdirektivet

Esa reagerer på at Norge har visse regler for foreldrepenger som kun gjelder for fedre. Fars rett til foreldrepenger er knyttet til om mor er i arbeid eller studerer, men dette kravet gjelder ikke motsatt vei.

Resultatet er at fedre har mindre omfattende permisjonsrettigheter enn mødre. Ifølge Barne- og likestillingsdepartementets egne anslag er det rundt 6000 fedre som hvert år ikke har rett til fedrekvote.

Esa mener at dette er et brudd på likestillingsdirektivet i EØS-retten.

– EØS-reglene krever ikke at Norge skal tilby betalt foreldrepermisjon. Men når Norge velger å gjøre det, må ordningen være tuftet på likebehandling, sier Angell-Hansen.

Den norske foreldrepermisjonen koster i dag rundt 21 milliarder i året. Ifølge Barne- og likestillingsdepartementets egne anslag kan det koste staten 800 millioner kroner årlig å gi å gi menn permisjonsrettigheter på like vilkår som kvinner.

Står på kravet

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er ikke enig.

– Det foreligger ingen EØS-rettslig plikt til å utbetale foreldrepenger. Når Norge likevel tilbyr en så raus ordning som betalt foreldrepermisjon i opptil 59 uker, så bør vi selv få bestemme hvilke krav og vilkår som skal innfris for at noen skal få betalt permisjon. Det skal ikke styres fra Brussel, sier Helleland.

Hun har hele tiden stått hardt på statens argumenter i den steile konflikten.

– Det er ikke diskriminerende, har Helleland sagt om dagens system.

Statsråden har både i mediene og overfor Esa vist til at forskjellsbehandlingen, med krav til at mødrene jobber mens fedrene er i permisjon, har en positiv effekt på likestillingen.

Skeptisk til egen sak

Dagens Næringsliv har i flere artikler omtalt den norske praksisen for pappaperm, og blant annet at staten egne eksperter mener at risikoen er stor for at Norge vil bli dømt.

– Du har holdt fast på at den norske praksisen ikke er diskriminerende til tross for at dine egne fagfolk har advart mot høy risiko for å tape en eventuell Efta-rettssak?

– Det jeg har sagt er at aktivitetskravet støtter opp om å få mor ut i arbeid, og til bedre likestilling både hjemme og i arbeidslivet. Jeg mener også at den norske foreldrepengeordningen ikke omfattes av likestillingsdirektivets bestemmelser, sier Helleland.

Den norske staten argumenterer for at likestillingsdirektivet omhandler rettigheter knyttet til arbeidsforholdet en person har, mens foreldrepengene er hjemlet i folketrygdloven og dermed ikke faller under likestillingsdirektivets regler.

Mulig erstatningsansvar

Dersom Norge taper en sak i Efta-domstolen, kan flere norske fedre ha krav på økonomisk erstatning – hvis de selv har finansiert permisjon staten egentlig skulle betalt.

– De fedrene det er tale om, er dem som har tatt ut permisjon uten rett til foreldrepenger. De har da lidd et økonomisk tap som følge av den norske praksisen og kan, dersom Norges brudd på EØS-avtalen vurderes som grovt nok, kunne ha et krav på erstatning, sier professor Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo.

Arnesen er en av landets fremste jurister innen europarett og mener at Norges pappapermpraksis er åpenbart diskriminerende.

61 klager

– Det som er det det store spørsmålet er om praksisen rammes av likestillingsdirektivet. Det er et vanskelig spørsmål, og det er ikke helt åpenbart at Esa har rett og at den norske staten tar feil, sier Arnesen.

Ifølge Nav Klageinstans behandlet Nav i fjor 61 klager fra fedre angående uttak av foreldrepenger. Trygderetten, som er neste klageinstans, behandler nå åtte saker der far har klaget på at han ikke får foreldreperm som følge av at mor ikke innfrir aktivitetskravet.

Esa ba Norge om informasjon om foreldrepengepraksisen første gang i oktober 2015. Når Esa nå tar Norge til Efta-domstolen, er det det tredje og siste trinnet i Esas formelle sak mot Norge.

Esa understreker at norske myndigheter har hatt flere muligheter til å fremme sitt syn.

Esa venter at saken kommer opp for retten mot slutten av året.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har stått fast ved at foreldrepengeordningen ikke er diskriminerende.(Vilkår)

Fedre på Aker Brygge: Derfor tar vi ikke mer pappaperm
Menn som tjener over en million tar mindre pappapermisjon utover fedrekvoten enn menn som tjener mellom 250.000 og 1 million. Hvorfor er det slik? Les mer i lenken under.
03:22
Publisert: