Det er flere kvinner enn menn mellom 62 og 66 år som har yrkesinntekt uten å ta ut alderspensjon. En forklaring på dette kan være at det er en mindre andel blant kvinner som har tilstrekkelig opptjening i folketrygden til å ta ut alderspensjon før ordinær pensjonsalder, skriver Statistisk sentralbyrå i en artikkel fredag.

Enormt sprik mellom kvinner og menn i privat sektor

Langt flere kvinner enn menn jobber uten å ta ut pensjon. 

63 prosent av mennene og 37 prosent av kvinnene mellom 62 og 66 år i privat sektor tok ut tidlig alderspensjon i 2014. 

Rådgiver Alexandra Plahte i Gabler Steenberg og Plahte mener forskjellen skyldes ulik oppspart pensjon. 

– At andelen som tar ut tidliguttak er lavere for kvinner enn menn kan nok skyldes at det er langt flere kvinner enn menn som ikke har tilstrekkelig høy pensjonsopptjening til å kunne starte tidliguttak allerede fra fylte 62 år, sier Plahte, som peker på at dette vil typisk være kvinner som har jobbet deltid i «alle» år.

 Forskjell på kvinner og menn. Andel menn har høyere oppspart pensjon. Kvinner som har jobbet deltid har ikke høy nok pensjon fra folketrygden.

Det er mer vanlig for menn i aldersgruppen 62–66 år enn for kvinner på samme alder å jobbe i privat sektor. Vel syv av ti menn i denne gruppen jobber i privat sektor, mens seks av ti kvinner derimot jobber i det offentlige. 

I offentlig sektor tok 35 prosent av mennene i aldersgruppen 62–66 ut alderspensjon, mens bare 15 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe og sektor gjorde det samme, ifølge SSB. 

Tidlig alderspensjon vanligst i privat sektor

I 2011 trådte pensjonsreformen i kraft. Den gjorde det mulig å kombinere arbeid og fleksibelt uttak av alderspensjon for personer mellom 62 og 66 år. 

Rundt 45 prosent av næringsdrivende menn mellom 62 og 66 år som tar ut tidlig alderspensjon. Tilsvarende andel blant næringsdrivende kvinner i denne aldersgruppen er 18 prosent.

 Plahte tror at avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor medvirker til økt tidliguttak. Uttak av AFP forutsetter at man starter uttak av alderspensjonen fra Nav. 

– Ettersom reglene på AFP er brutale i den forstand at man enten fyller vilkårene eller ei, velger mange – naturlig nok – å starte uttak av AFP så fort som overhodet mulig. Da må man også starte uttak av alderspensjonen fra Nav, sier Plahte. 

Samtidig som andelen yrkesaktive i aldersgruppen 62–66 år øker, er det altså stadig flere som kombinerer jobb med tidlig uttak av alderspensjon.

Plahte har inntrykket av at mange som vurderer tidliguttak slett ikke har tenkt å slutte å jobbe. 

– De ønsker bare å sikre seg mest mulig, tidligst mulig. Selv om pensjon reguleres lavere under utbetaling enn når den står hos Nav, ønsker mange fleksibiliteten og muligheten til selv å kunne investere og plassere pengene, sier Plahte.

At menn generelt i større grad tar ut tidlig alderspensjon, gjelder uansett utdanningsnivå. Andelen menn med både alderspensjon og yrkesinntekt er dermed relativt stor også blant dem med kort høyere utdannelse, på 35 prosent.

Menn tjener over 100.000 kroner mer

I 2014 var median samlet inntekt før skatt blant menn som kombinerte arbeid og tidlig alderspensjon på 717.000 kroner, mens medianen blant kvinner med både jobb og alderspensjon var 587.000 kroner.

Median samlet inntekt er inntekten til den personen som befinner seg midt i fordelingen når inntektene til alle personer i befolkningen er sortert stigende. 

For personer mellom 62 og 66 år som tar ut tidlig pensjon, og ikke er i arbeid, er median samlet inntekt betydelig lavere: 360.000 kroner for menn og 308.000 kroner for kvinner i 2014.

Median samlet inntekt er aller lavest for personene i denne aldersgruppen som hverken mottar alderspensjon eller yrkesinntekt: 300.000 kroner for menn og 226.000 kroner for kvinner. Uførepensjon fra folketrygden er den største inntektskilden for disse personene.

I 2014 var det i alt 280.000 personer i aldersgruppen 62–66 år bosatt i Norge, og 29 prosent av disse tok ut tidlig alderspensjon. De aller fleste av disse kombinerer alderspensjonen med yrkesinntekt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.