–Vi diskuterer pensjonsalder for der har vi et system som håndterer det, men vi diskuterer ikke de unges inntreden i arbeidslivet.

Professor Lars Calmfors i internasjonal økonomi ved Universitetet i Stockholm ser utover de Storebrand-ansatte som starter arbeidsdagen i auditoriet på Lysaker med å høre Calmfors snakke om hvordan svenskene baler med de samme utfordringene som økt levealder gir økonomien i Norge.

– Eksamensalder i Sverige er over 28 år. Den er høy i alle nordiske land, men høyest i Sverige. Et spørsmål er hvor lenge man studerer, et annet er når man begynner å studere. Jeg kunne ikke overtale mine barn til å begynne på studier med en gang. De ville reise verden rundt først, smiler Calmfors.

Vil kutte i studiefinansiering

Calmfors sier det er flere konsekvenser av at unge starter sent i arbeidslivet, samtidig som pensjonsalderen ikke økes. Færre år i arbeidslivet gir lavere skatteinntekter til staten, og det gir færre år til å tjene opp pensjon for den enkelte. Samtidig øker levealderen. Det gjør at pensjonen skal fordeles på flere år. Dermed blir pensjonen lavere.

Sverige har tidligere strammet inn på studiefinansieringen for å gjøre det mindre fristende å fortsette studiene.

Øker studiestøtten

I Norge er det ikke strammet inn på studiefinansiering. Tvert imot har regjeringen vedtatt å øke studiestøtten fra ti til elleve måneder. Samtidig viser tall fra Kunnskapsdepartementet at kun fire av ti studenter på bachelornivå fullfører studiene på normert tid.

Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi.
Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi. (Foto: Javad Parsa)

Professor Steinar Holden ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo tror dette blir en viktig problemstilling fremover.

– Hvis folk kommer tidligere ut i jobb, betaler de mer skatt og mer til pensjon. Dermed blir det lettere å finansiere pensjonene. Det er ønskelig at folk kommer tidligere ut i jobb, men det må skje uten at det går for mye utover at folk får den utdannelsen de ønsker seg, sier Holden.

Holden sier at ryggmargsrefleksen hos mange økonomer nok er at kostnaden som kommer fordi man bruker mer tid før man kommer ut i jobb, bør i den enkelte all hovedsak betale selv.

– Det legges i dag sterke incentiver for at man skal jobbe lenger. Det er det gode grunner til. Men det er samtidig et spørsmål om alle egentlig har det valget når de er 67 år. Det er vanskeligere for eldre arbeidstakere å få ny jobb hvis de mister den de har. Trolig kan en 27-åring i større grad velge om han eller hun vil jobbe enn en 67-åring, sier Holden.

Vil kutte fra åtte til seks år

Holden mener den norske studiefinansieringen, hvor lånekassen gir studiestøtte i til sammen åtte år, legger føringer på hvor lang tid studentene bruker for å bli ferdige.

– Det at man får studielån i åtte år, gjør det lettere for folk å studere lenger. Hvis det hadde blitt kuttet til seks år, ville mange studenter kommet raskere ut i jobb, men samtidig ville noen ikke få fullført utdannelsen de ønsker seg, sier Holden.

Calmfors sier at det er mulig å øke incentivene for å avslutte studiene og komme ut i arbeidslivet tidligere.

– Lavere marginalskatter gjør det lønnsomt å jobbe lenger. Hvis ikke det kan gjennomføres, kan man gi en eksamenspremie i form av nedskriving av studielån eller ekstra bidrag til de som tar eksamen i tidligere alder, sier Calmfors.

Øker pensjonsalderen

Sverige har over mange år strammet inn på velferdsytelser i takt med strammere statsøkonomi på 1990-tallet og etter finanskrisen. I desember vedtok også et bredt politisk flertall at pensjonsalderen skal økes i Sverige.

– Vi ser at når levealderen øker, vil pensjonsnivåene bli svært lave. Derfor har vi økt pensjonsalderen nå. Vi burde gjort det for lenge siden, for det blir en stor endring for raskt, sier Calmfors.

I Sverige tar de fleste ut pensjon ved 65 år, mens den kan allerede tas ut fra 61 år. I Norge er det de samme aldersgrensene 67 og 62 år. Nå vil den laveste pensjonsalderen i Sverige økes i tre steg frem mot 2026 til den ender på 64 år.

Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand mener Norge bør følge etter.

– Det er jo ikke logisk at man skal hugge 62 år i stein, og så la det være opp til den enkelte å bestemme at man vil gå av da. Da kan man gjøre irrasjonelle valg, og ende opp med en pensjon som blir for liten. Det kan lokke folk inn i et fattigdomsfelle på sikt, sier han.

«Et kjempeproblem»

Høyere pensjonsalder er bare ett av temaene Calmfors kommer til å ta med seg inn i møtene med det ferske Sysselsettingsutvalget regjeringen satt ned i januar i år. Calmfors er bedt om å være med i utvalget som ledes av Steinar Holden. Utvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

– Utfordringene i Sverige er ganske like de i Norge, men vi har hatt god vekst i sysselsettingsgraden de siste årene. Det har ikke Norge. Det henger nok sammen med at dere har så mange på trygd, sier Calmfors.

En av fem nordmenn i arbeidsfør alder mottar inntekten sin fra Nav.

– Det har vi ikke i Sverige. Vi hadde litt av det tidligere, men vi strammet inn på reglene for førtidspensjon og sykefravær, sier Calmfors.

Og legger til:

– Der har Norge et kjempeproblem. Dere har jo lav arbeidsløshet, men mange på uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger. Vi har jo høyere arbeidsløshet, men vi har ikke så mange som blir sittende fast i trygdesystemet.

I Sverige ble det i 2007 innført et såkalt jobbskattefradrag. Det vil si at personer i arbeidslivet har lavere skatt enn de som går på trygd.

– Det har bidratt til at vi har holdt deltagelsen på arbeidsmarkedet opp, sier Calmfors.

Det ser ut som Sverige har klart å kutte i velferdsytelser i langt større grad enn Norge?

– Det er et enkelt svar på det. Vi har ikke hatt så mye penger som Norge, sier Calmfors. (Vilkår)

Norsk finanstopp hjalp HBO med serien Billions: - Virkeligheten slår fantasien
Sesong 3 av den populære serien om finans- og makteliten i New York har premiere mandag, og det er én spesiell grunn til at den slår ekstra godt an hos den norske finansmannen Peter Warren
04:59
Publisert: