Det er veldig bra og forståelig at folk nå engasjerer seg i det som skjer for eksempel på Sukkerbiten, den siste ubebygde tomten i Bjørvika i Oslo, men engasjementet kommer dessverre veldig sent. Beslutninger er allerede tatt, området er regulert og delvis prosjektert. En omregulering vil være krevende og kostbar, og saken har nå blitt en het valgkampsak der valgresultatet trolig vil avgjøre Sukkerbitens skjebne. Kunne situasjonen vært en annen dersom innbyggerne hadde blitt involvert tidligere?

Sammenlignet med våre naboland, særlig Danmark, har Norge i liten grad tradisjon for å involvere innbyggerne i en tidlig fase i planprosesser.

Men hvorfor er det slik, i et land hvor det er lovfestet at innbyggerne skal lyttes til når det legges planer for utbygginger eller endringer i folks nærmiljø? Plan- og bygningslovens § 5–1 sier det klart og tydelig: «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning.» Medvirkning er ikke noe man kan velge bort, så hvorfor ser vi så mange prosjekter der dette åpenbart ikke har vært gjennomført slik loven krever?

En analyse Doga og Designit laget i 2017 viser at medvirkning i planprosesser ofte skjer for sent, slik at innbyggernes mulighet til å påvirke blir svært begrenset. Det gjennomføres ofte bred medvirkning på kommuneplannivå, men innsikten fra denne forsvinner i prosessen.

Ingvil Aarholt Hegna
Ingvil Aarholt Hegna

Landets fylkesmenn har behandlet nærmere 2500 klagesaker hittil i år, noe som bekrefter at konfliktnivået i plan- og byggesaker er høyt. Dette fører til omkamper, reforhandlinger og endringer, noe som kunne ha blitt avverget dersom årsakene til konfliktene hadde blitt avdekket på et tidligere tidspunkt.

Å overse, eller direkte overkjøre, folks engasjement og interesse for sitt nærmiljø er svært uklokt, og bidrar bare til konflikt og manglende tillit mellom partene, noe som forsinker og fordyrer den viktige by- og stedsutviklingen. For å skape gode lokalsamfunn må kommunen og utbyggerne spille på lag med innbyggerne.

Det skal ikke stikkes under stol at medvirkning kan være krevende, særlig i en tidlig planfase hvor det er få konkrete løsninger å diskutere. Men det er en gyllen anledning til å få til en felles samtale om hvordan vi ønsker at samfunnet og stedene våre skal utvikles.

Prosessen må starte der, med innhenting av kunnskap om de menneskelige behovene på stedet og hva livskvalitet betyr for ulike deler av befolkningen. Det er faktisk innbyggerne som driver samfunnsendringene, det er de som fanger opp nye muligheter og bruker byen, ofte helt uavhengig av hva som er planlagt. Dagens planprosess tar utgangspunkt i norsk lov, og er av den grunn ganske rigid og dårlig rigget for den raske samfunnsutviklingen. Nettopp derfor må man benytte seg av byens innbyggere, og muligheten for samskaping som allerede ligger i loven!

Medvirkning betyr ikke at innbyggerne skal få bestemme alt – men de sitter med kunnskap om hvordan de ønsker å bruke byen som kan gi bedre føringer for den fysiske utformingen. Innsikt og involvering i planprosesser gir også innbyggerne en forståelse for hvorfor resultatet blir som det blir. Da er det lettere å leve med løsningene, selv de løsningene man kanskje er uenig i.

Doga lanserer nå en ny nasjonal digital plattform, åpen for alle, som skal hjelpe relevante aktører (fagpersoner, politikere, eiendomsutviklere) til å gjennomføre medvirkning på rett tidspunkt, på hensiktsmessige måter og med de rette målgruppene. Plattformen er utviklet sammen med nasjonale planmyndigheter, private og offentlige aktører, forskere og relevante eksperter, og gir oversikt over anbefalte medvirkningsmetoder og -verktøy knyttet til de formelle fasene i en planprosess.

Det nærmer seg lokalvalg, og planlegging står på agendaen til alle landets kommuner. Både politikere og andre bør ta lærdom av Sukkerbiten og tilsvarende saker og ta befolkningen med inn i prosessene som skaper og utvikler våre steder til det bedre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.