Den norske bokavtalen innebærer at forlagene fastsetter prisen på nye bøker, og at alle bokhandlere må holde denne fastsatte prisen fra utgivelsestidspunktet og frem til 1. mai året etter.

Både Efta-landenes overvåkningsorgan Esa og Konkurransetilsynet i Norge er skeptisk til avtalen.

I 2017 ble det kjent at Esa ønsker å undersøke avtalen nærmere.

Nå er det klart at representanter for både Nærings- og fiskeridepartementet og kulturminister Linda Hofstad Helleland i Kulturdepartementet blir nødt til å reise til Brussel i begynnelsen av februar for å redegjøre for saken.

– Møtet finner sted her i Brussel, hvor representanter fra både Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil være til stede, opplyser Ásta Sigrún Magnúsdóttir i ESAs kommunikasjonsavdeling.

Fordel eller ulempe

Forleggerne og bokhandlerne mener avtalen er til beste for forbrukerne ved at den gir et større mangfold av bøker og gjør det mulig å løfte frem nye forfatterskap.

Konkurransemyndighetene mener den tvert imot hindrer priskonkurranse og innovasjon til gode for forbrukerne blant bokhandlere og forlag.

Konkurransedirektør Lars Sørgards klare formaning til politikerne har vært: «Opphev bokavtalen».

Dagens samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen gjelder bare ut 2018. Den må derfor reforhandles i løpet av året hvis den skal videreføres.

Alternativet er å vedta en boklov som knesetter de samme prinsippene, noe Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet faktisk rakk å gjøre like før valget i 2013.

Da de rødgrønne tapte og Thorhild Widvey overtok som kulturminister, la hun imidlertid loven i skuffen – og der har den ligget siden.

Kultur, fisk og næring

Konkurransetilsynet mener avtalen strider mot forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i paragraf 10 i konkurranseloven.

Derfor har regjeringen i flere omganger måtte overkjøre tilsynet gjennom å godkjenne det konkurransebegrensende samarbeidet i form av en egen forskrift om unntak fra konkurranseloven.

Mens rammebetingelsene for forlag og bøker er Kulturdepartementets bord, er oppfølging av ESA-saken formelt overført til NFD, som også er ansvarlig for forskriften.

Det skriver kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet i en epost.

Bryr seg om e-bøker fra utlandet

Et brev Esa sendte norske myndigheter i desember viser at tilsynsorganet særlig ønsker å få belyst hvordan bokavtalens bestemmelser vil slå ut i et marked der salg av e-bøker over landegrensene blir stadig viktigere.

Svært mange nordmenn handler allerede både bøker og e-bøker fra den amerikanske netthandelsgiganten Amazon, som ekspanderer i Europa.

Ifølge ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen er det avgjørende spørsmålet for tilsynsorganet om bokavtalen har innvirkning på handelen mellom EØS-landene. Har den det, mener Esa den kan være i strid med forbudet mot prissamarbeid i EØS-avtalens paragraf 53.

Mathisen mener svaret ikke er åpenbart, fordi bokavtalen gjelder bøker på norsk som ikke er gjenstand for stor handel med andre land.

– Men er innvirkningen stor nok, vil bokavtalen være i strid med EØS-avtalen, har Mathisen tidligere uttalt til NTB.

Bakgrunnen for ESAs spesialinteresse er spørsmål forsker Ronny Gjendemsjø ved Universitetet i Bergen reiste i en utredning av forholdet mellom bokavtalen og EØS-konkurranseretten i 2014. (Vilkår)

Stordalens tale til Norges maktelite
Vi tjener på å inkludere, var Peter Stordalens budskap til NHO konferansen 2018. Se hele hans ti minutter lange tale til Norges maktelite her.
11:27
Publisert: