«Med det resultat retten har kommet frem til har ingen av partene vunnet saken», heter det i dommen fra Oslo tingrett torsdag formiddag.

Tingretten vedtar i dommen å senke gebyrene på 26,7 millioner kroner Konkurransetilsynet i fjor påla Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug for å ha samarbeidet om boikott av den Reitan-eide distributøren Interpress og å utveksle konkurransesensitiv informasjon med hverandre:

  • Cappelen Damm idømmes et solidarisk overtredelsesgebyr på fem millioner kroner. Det tilsier en reduksjon på over fire millioner kroner og 45 prosent fra den opprinnelige boten på 9,1 millioner kroner forlaget ble pålagt av tilsynet i fjor.
  • Gyldendal Forlag idømmes et gebyr på fem millioner kroner, en nedgang på 2,9 millioner kroner og 36,7 prosent fra gebyret på snaut 7,9 millioner kroner fra Konkurransetilsynet.
  • H. Aschehoug & Co. W. Nygaard as idømmes et overtredelsesgebyr på 3,5 millioner kroner. Aschehoug er dermed forlaget som får sterkest reduksjon av de tre. Reduksjonen er på 6,2 millioner kroner og nesten 64 prosent fra Konkurransetilsynets vedtak på 9,7 millioner kroner.
Totalt reduseres de tre forlagenes gebyrene fra 26,7 millioner kroner til 13,5 millioner kroner.

Vurderer anke

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet sier til DN at Konkurransetilsynet er fornøyde med at tingretten anerkjenner et brudd på konkurranseloven.

– Vi merker oss at tingretten deler tilsynets syn på at dette er en overtredelse på konkurranseloven, og at dette er funnet bevis. Dette var det Konkurransetilsynet la til grunn for sitt vedtak i fjor, sier Laastad.

Hun sier at tilsynet ennå ikke har hatt tid til å studere dommen, som hun betegner som «omfattende». Hvorvidt Konkurransetilsynet vil vurdere å ta saken videre opp i rettssystemene, har de ikke rukket å ta stilling til, sier Laastad.

Aschehougs konsernsjef Mads Nygaard (i midten) konfererer med pr-rådgiver Morten Pettersen i Boldt (fra venstre) visekonsernsjef Kari-Anne Haugen, advokatfullmektig Kirsten Lange og advokat Anders Ryssdal fra Advokatfirmaet Glittertind før Nygaard skulle inn som vitne i Oslo tingrett.
Aschehougs konsernsjef Mads Nygaard (i midten) konfererer med pr-rådgiver Morten Pettersen i Boldt (fra venstre) visekonsernsjef Kari-Anne Haugen, advokatfullmektig Kirsten Lange og advokat Anders Ryssdal fra Advokatfirmaet Glittertind før Nygaard skulle inn som vitne i Oslo tingrett. (Foto: Elin Høyland)

– Nå er det for tidlig å si noe om det. Vi registrerer foreløpig at tingretten har redusert gebyrene. Derfor vil vi bruke tid på å gjennomgå begrunnelsen på det punktet, sier hun.

Konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm sier i en pressemelding torsdag at forlaget er uenige med konklusjonen fra tingretten.

– Vi tar Oslo tingretts dom til etterretning, selv om vi er overrasket over resultatet og uenig i konklusjonen. Vi vil nå gå grundig gjennom premissene sammen med våre advokater for å ta endelig beslutning om en eventuell anke, sier Jenssen i Cappelen Damm i pressemeldingen.

Cappelen Damm har ingen ytterligere kommentarer til dommen, opplyser kommunikasjonssjef Tone Hansen til DN.

Kommunikasjonsdirektør Alexander Even Henriksen i Gyldendal sier forlaget ikke er fornøyd med dommen fra tingretten.

– Selv om boten er redusert er vi ikke fornøyde med dette resultatet. Saken har reist både prinsipielle og praktiske spørsmål. Vi må nå få tid til å gå gjennom rettens avgjørelse, før vi tar stilling til hvordan vi vil følge den opp, skriver Henriksen i en tekstmelding til DN.

Aschehoug med størst reduksjon

Oslo tingrett påpeker at de nedjusterer gebyrene fra Konkurransetilsynet fordi de ikke kan se grunnlag for at forlagene har begått en særlig grov overtredelse av konkurranseloven.

Forlagstopper vitnet, øverst fra venstre: Konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm, forlagsdirektør Karin Mundal i Cappelen Damm og tidligere Gyldendal-sjef Geir Mork. Nederst fra venstre: Gyldendal-direktør Einar Ibenholt, samt Aschehoug-sjef Mads Nygaard og Aschehoug-direktør Kari Spjeldnæs.
Forlagstopper vitnet, øverst fra venstre: Konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm, forlagsdirektør Karin Mundal i Cappelen Damm og tidligere Gyldendal-sjef Geir Mork. Nederst fra venstre: Gyldendal-direktør Einar Ibenholt, samt Aschehoug-sjef Mads Nygaard og Aschehoug-direktør Kari Spjeldnæs. (Foto: Mikaela Berg)

«Samlet sett mener retten det bør foretas en vesentlig nedjustering av nivået på gebyrene som de tre forlagene er ilagt. Både omsetningstallene og prosentsatsene som ligger til grunn for Konkurransetilsynets beregning er etter rettens syn for høye, og retten kan heller ikke se at det er grunnlag for å ilegge forlagene noe tillegg for særlig grov overtredelse», heter det i dommen fra tingretten.

Retten skriver videre at gebyrfordelingen mellom forlagene endres så Gyldendal og Cappelen Damm idømmes like høye gebyrer, mens Aschehoug idømmes et noe lavere gebyr.

Konkurransetilsynet ønsker ikke å kommentere nivåene på de nye gebyrene forlagene er pålagt, men registrerer reduksjonen til blant annet Aschehoug.

– For det først er vi fornøyde med medhold i det mest sentrale punktet om at det har skjedd en overtredelse. Det er for tidlig for tilsynet å ha en oppfatning om gebyrutmålingen som er gitt til forlagene. Vi må be om tid til å studere dette nøyere. Men vi registrerer at tingretten har kommet til ulik beslutning hva gjelder nivået på gebyrene til de ulike forlagene, sier Laastad.

Retten begrunner reduksjonen av Aschehougs gebyr med at det underveis i saksgangen har kommet frem bevis som kan tyde på at Aschehoug har stilt seg tidvis tvilende og motvillige til å inngå felles posisjon med de andre forlagene mot Interpress. Tingretten påpeker at det ikke er snakk om mangel på sterke bevis for Aschehoughs deltagelse i samarbeidet.

«Den motvilje og tvil som forlaget til tider har uttrykt mot en felles boikott er imidlertid et forhold som retten mener bør tillegges noe vekt ved reaksjonsfastsettelsen», heter det i dommen.

– Vi er tilfredse med at Aschehoug er blitt hørt på viktige punkter i saken mot Konkurransetilsynet, og at gebyret er vesentlig redusert i forhold til det opprinnelige vedtaket. Vi gikk til sak fordi vi var uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet la til grunn. Vi vil nå bruke tid på å studere dommen nøye og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den, sier Mads Nygaard, forlegger og konsernsjef i Aschehoug.

Schibsted forlag, som nå er eid av Vigmostad & Bjørke, ble også pålagt gebyr av Konkurransetilsynet i mars i fjor, men valgte i motsetning til de tre andre forlagene å betale de snaut 4,6 millioner kronene tilsynet bøtela dem uten å bestride pålegget.

Den totale boten Konkurransetilsynet påla de fire forlagene beløp seg til 32 millioner kroner.

Stevnet tilsynet

Landets tre største forlagshus, Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal, stevnet i fjor Konkurransetilsynet for å få opphevet det de mener er en uriktig straff på flere titall millioner kroner fra 2017.

Tilsynet mener de tre storforlagene tidlig i 2014 samordnet seg og gjennomførte en kollektiv boikott av den Reitan-eide bokdistributøren Interpress. Interpress konkurrerte med Bladcentralen om det såkalte massemarkedet – altså boksalg til dagligvare, kiosk og bensinstasjoner.

Dette mente Konkurransetilsynet kunne bevises gjennom dokumentasjon om uformelle kaffemøter, tekstmeldinger og eposter i forkant av forlagenes beslutninger om ikke å levere bøker til Interpress.(Vilkår)

Woodstock-festivalen graves opp
I Bethel, New York, graver arkeologer opp festivalområdet der den myteomspunne festivalen Woodstock ble arrangert i 1969.
00:46
Publisert: