- Selv om det trolig ikke er noen boligprisboble i Norge, er det viktig å påpeke at boligprisene likevel kan falle,  skriver Statistisk sentralbyrå i prognoserapporten «Økonomiske analyser» som legges frem torsdag.

SSB venter fire nye år med boligprisvekst i Norge, men vekstkurven blir slakere om noen år.

- De ekstraordinært lave og fallende realrentene er noe av forklaringen til at boligprisveksten har steget hittil i 2016, men prisstigningen er noe høyere enn det vår modell forklarer ved hjelp av utviklingen i renter, inntekter og størrelsen på boligkapitalen, skriver Statistisk sentralbyrå rapporten.

Husholdningenes disponible realinntekter fratrukket aksjeutbytte vil vokse lite i 2016, og dette vil bidra til en noe svakere boligprisstigning mot slutten av året når man justerer for normale sesongvariasjoner, venter SSB.

"Vedvarende lave realrenter"

- Siden boligprisene steg gjennom 2015 - og fordi boligprisveksten har vært høy hittil i år - anslår vi nå at boligprisene vil stige med om lag 7 prosent i 2016, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten.

Slik ser SSBs prognoser ut 15. september:

 

Slik så SSBs prognoser ut 2. juni:

 

- Med klart høyere vekst i husholdningenes disponible realinntekter fremover og vedvarende lave realrenter, venter vi at boligprisveksten vil bli nær 5,5 prosent i 2017, skriver SSB.

En bolig som kostet 4 millioner kroner ved inngangen til 2016 vil koste drøyt 4,7 millioner kroner ved utgangen av 2019, hvis den følger SSBs prognoser for prisutviklingen.

Selv om forventningen til prisvekst i år og neste år er skrudd opp, ser deretter ser tallknuserne for seg en raskere utflating enn de gjorde i forrige rapport.

Opp 2,5 prosent i 2019

Høye boliginvesteringer i 2016 og 2017 vil etter hvert øke tilbudet av nye boliger og sammen med litt høyere realrenter gir dette en årlig stigning i boligprisene på rundt 2,5 prosent i 2018 og 2019, venter SSB.

Les mer fra rapport: SSB: Bunnen etter oljenedturen nærmer seg

- Når vi korrigerer for prisstigningen, svarer dette til rundt 3,5 prosent oppgang i realprisen for boliger i 2016 og 2017, mens det resulterer i 0,5 prosent økning i 2018 og 2019, skriver SSB i rapporten.

Ser økte boliginvesteringer

I SSBs beregninger vil den sterke boligprisveksten gjennom 2016 og 2017 dra boliginvesteringene ytterligere opp.

- Vi anslår at volumveksten i boliginvesteringene blir på nær 8,5 prosent i 2016 og 9 prosent i 2017. Den reduserte boligprisveksten i 2018 og 2019 vil bidra til at veksten i boliginvesteringene avtar til litt over 3 prosent i 2018 og 0,5 prosent i 2019, skriver SSB.

Les også:
Obos forbyr boligspekulasjon  

Frykter strengere banker kan kvele boligbyggingen

- Dette er jokeren som kan gi boligprisfall  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.