Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

Det fremgår av en pressemelding fra Finansdepartementet fredag.

«Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang», heter det i pressemeldingen.

Finanstilsynet uenig

Denne analysen deles imidlertid ikke av Finanstilsynet. I et brev sendt til Finansdepartementet torsdag, anbefaler tilsynet at den motsykliske bufferen holdes uendret, ettersom de mener de reduserte kapitalkravene ikke bidrar til økt soliditet i bankene.

– Lavere kapitalkrav kan snarere bidra til at bankenes soliditet svekkes ved at utbytter og annen tilbakeføring av egenkapital blir høyere enn uten reduksjon av kapitalkravet. Det vil i så fall redusere bankenes evne til å bære økte tap, skriver tilsynet i brevet.

Finanstilsynet mener norske bankers soliditet og resultater er et godt utgangspunkt for å sikre utsatte kunder kreditt, «selv med vesentlig økte tap», ifølge brevet.

– Kraftfullt og effektivt tiltak

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, mener på sin side at grepet er blant de mest effektive tiltakene regjeringen nå kunne gjennomføre.

– Å redusere motsyklisk buffer er et kraftfullt og effektivt tiltak som treffer bedriftenes behov for økt likviditet og gir økt kredittkapasitet fra norske banker. Vi har gjort grove anslag basert på et sett forutsetninger, som viser at det å redusere den motsykliske bufferen med 1,5 prosentpoeng vil innebære økt utlånskapasitet med 500-600 milliarder kroner fra bankene, sier han.

– Vi registrerer at regjeringen har redusert motsyklisk buffer fra 2,5 til 1 prosent samtidig som myndighetene i Sverige og Danmark har satt motsyklisk buffer til 0. Det er med andre ord rom for ytterligere reduksjon av dette bufferkravet dersom det skulle bli behov, legger Kreutzer til.

Fører til en klar avdemping

Norges Bank viser til at utbruddet av koronaviruset og tiltakene som er iverksatt for å begrense spredning, fører til en klar avdemping av veksten i norsk økonomi.

I pressemeldingen skriver departementet at Norges Bank viser til usikkerhet rundt varighet og konsekvenser av utbruddet, og at det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien.

«Norske banker er lønnsomme og solide, og har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag. Norges Bank viser imidlertid til at en strammere utlånspraksis kan forsterke nedgangen i økonomien. Norges Bank uttaler også at når bankenes generalforsamlinger skal fastsette utbytte, bør de i tiden fremover ta hensyn til den ekstraordinære situasjonen landet nå er i», heter det i meldingen.

Norges Bank forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021, og normalt vil det da tidligst være krav om å iverksette et høyere bufferkrav i første kvartal 2022, ifølge pressemeldingen.

Finanstilsynet anbefaler i brev 12. mars 2020 til departementet at motsyklisk buffer holdes uendret i 1. kvartal 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.