Oslo Børs kritiserer hydrogenstasjonselskapet Nels informasjonshåndtering knyttet til en kapitalutvidelse på nær en halv milliard kroner tidligere i år.

Kapitalinnhentingen ble i likhet med en betydelig stasjonskontrakt for tyngre lastebiler i USA (H2Station) offentliggjort etter børsslutt 30. januar.

Spørsmålet i saken er om Nel har publisert informasjon om emisjonen i tide, eller på korrekt måte har varslet Oslo Børs om beslutning om utsatt offentliggjøring.

Nel mener H2Station-kontrakten trolig ikke utgjorde innsideinformasjon før 30. januar 2019, men opprettet likevel en innsideliste en god stund i forkant, av forsiktighetsgrunner.

En eventuell kapitalutvidelse var nettopp knyttet til om en kontrakt kom i stand, og ble ikke vedtatt før samme dag, påpeker selskapet.

«Sterkt kritikkverdig»

I et nylig offentliggjort brev fra Oslo Børs til Nel datert 15. juli i år, finner Oslo Børs det sterkt kritikkverdig at Nel ikke varslet Oslo Børs om styrets beslutning om å iverksette arbeidet med å gjennomføre emisjonen på formiddagen den 30. januar 2019.

«Det alvorlige i denne saken er at spredningen av informasjon skjedde uten at Oslo Børs var varslet om forholdet og gjennom dette kunne gjennomføre intensivert overvåkning av handelen i Selskapets aksje», heter det.

Oslo Børs mener derfor at Nel har overtrådt verdipapirhandellovens krav til løpende forpliktelser.

Oslo Børs finner det også kritikkverdig at Nel varslet børsen om beslutning om utsatt offentliggjøring knyttet til H2Station-kontrakten 4. januar 2019 uten tydelig å gjøre Oslo Børs oppmerksom på at det var usikkert om forholdet utgjorde innsideinformasjon.

«Vist mangelfull forståelse»

Børsen kritiserer også Nels listeføring.

Børsnoterte selskaper er forpliktet til å føre lister over personer og selskaper som er satt i innsideposisjon, og fra hvilket tidspunkt.

«Oslo Børs vil bemerke at innsidelisten Nel opprettet av forsiktighetsgrunner i tilknytning til H2Station-kontrakten ikke oppfylte kravene til listeføring hverken i relasjon til sistnevnte eller til Emisjonen. Børsen vil også understreke at selskapet, ved å behandle informasjonen som innsideinformasjon på et tidlig tidspunkt av forsiktighetsgrunner, ikke fritas fra plikten til å vurdere når det faktisk oppstår innsideinformasjon», heter det.

Børsen har likevel under tvil valgt ikke å overprøve Nels vurdering av om prosessen rundt H2Station-kontrakten og emisjonen utgjorde innsideinformasjon før den 30. januar 2019.

«Etter en samlet vurdering har Oslo Børs derfor valgt å avslutte saken med dette brevet. Det er imidlertid børsens vurdering at Selskapet gjennom denne saken har vist mangelfull forståelse av sentrale regler om noterte selskapers informasjonsplikt og viktige bestemmelser i verdipapirhandelloven», heter det.

Børsen nevner også at brevet vil kunne bli offentliggjort, som veiledning til andre markedsaktører.

Investorkontakt og kommunikasjonsdirektør Bjørn Simonsen i Nel viser til at selskapets posisjon er redegjort for i detalj i brevet.

«For øvrig tar vi kritikken fra Oslo Børs til etterretning», skriver han i en epost til DN. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.