Oslo Børs suspenderer Oceanteam fra åpning onsdag, etter at Finanstilsynet tirsdag ettermiddag ga stryk til regnskapet for fjerde kvartal.

Tilsynet karakteriserer regnskapet som mangelfullt og villedende. Det er svært sjelden kost:

"Finanstilsynet kan ikke se at opplysningene gitt i nevnte melding gir et rettvisende bilde av foretakets økonomiske situasjon. Tvert imot er den finansielle informasjonen som er gitt mangelfull og vil kunne gi investorer og andre interesserte parter villedende signaler", heter det i meldingen fra tilsynet.

Ledelsen i Oceanteam la for snaut tre uker siden frem overraskende gode resultater mens selskapet står oppe i en rekke kriser. Regnskapet var ikke godkjent av revisor, ettersom KPMG fratrådte i midten av november. Selskapet trues av tvangsavvikling fordi det er uten revisor, og er også under rettslig granskning etter krav fra minoritetsaksjonærene, som mener den nederlandske konsernsjefen og styrelederen, Haico og Hessel Halbesma, har beriket seg på selskapets bekostning.

Brudd på regnskapsregler

Blant punktene Tilsynet underkjenner er endring i metode for verdsettelse av skip, som ga en positivt effekt på 13,9 millioner dollar i 2017-regnskapet. Selskapet har ikke svart på Tilsynets spørsmål om den endrede metoden er gjort med tilbakevirkende kraft, men tilsynet konstaterer at endringen ikke er gjort for inngangsverdiene for året, og at det dermed strider med internasjonale regnskapsstandarder.

Tilsynet konstaterer også at regnskapet generelt fremhever positive forhold, mens negative er underspilt. Som eksempel viser tilsynet til likviditetssituasjonen i selskapet, som i praksis vises ved at kun 0,4 millioner dollar er tilgjengelig. Tilsynet mener selskapet har underslått informasjon om hvordan långivere har kontroll på likviditeten i selskapet.

Tilsynet er også kritisk til at selskapet har inntektsført 30 millioner dollar i halvårsregnskapet, basert på restruktureringen av gjelden ifjor vår, uten at dette er opplyst i regnskapet.

"Finanstilsynet forutsetter at vurderingene uttrykt i brevet fullt ut hensyntas ved utstedelse av foretakets årsregnskap for 2017", konkluderer tilsynet.

DN har ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapets ledelse.

Hverken styreleder, konsernsjef eller finansdirektør er tilgjengelige. De er opptatt i møter i hele dag, får DN opplyst ved Oceanteams sentralbord i Amsterdam.

Ny vurdering

Oceanteam suspenderes inntil det legger frem et regnskap for 2017 som fullt ut oppfyller merknadene fra Finanstilsynet, skriver Børsen.

I tillegg vil Oslo Børs foreta en ny vurdering av om selskapet er egnet til å være børsnotert. Den 14. februar ble selskapet ilagt et overtredelses-gebyr på 1,3 millioner kroner fra Oslo Børs etter en rekke brudd på verdipapirhandelsloven og børsforskriften. Her fikk selskapet en klar advarsel om at at selskapet kunne bli strøket fra notering dersom det ikke bedret sin håndtering av informasjon til markedet. (Vilkår)