Roger Nymo, som leder aksjonæropprøret i børsnoterte Oceanteam, etterlyste i tirsdagens DN hvem som kan slå ned på misligheter i et børsnotert selskap, når både Børsen, Finanstilsynet og Bergen tingrett svikter.

Nå får Nymo støtte av landets fremste eksperter på selskapsrett i kritikken av Børsen og tingretten.

Minoritetsaksjonæren har nå ventet siden august på en avgjørelse fra Bergen tingrett, på minoritetsaksjonærenes krav om granskning av en rekke disposisjoner i selskapet.

Tirsdag skrev DN at tingrettsdommer Morten Haldorsen, som har hatt saken i fem måneder, har overført saken til en kollega fordi han ikke hadde tid til å jobbe med den. Samtidig har selskapet fått varsel om tvangsoppløsning fordi det har stått uten revisor i over to måneder. Dermed kan selskapet gå konkurs før tingretten har avgjort om selskapet skal granskes.

Beklager

– Det er beklagelig at saken ennå ikke er avgjort. Dette har sin årsak i berammingssituasjonen, sykemeldinger og andre saker som også må prioriteres, sier Arne Langeland, konstituert sorenskriver ved Bergen tingrett.

Han opplyser at saken nå er overført til en tredje dommer.

– Den nye dommeren som fikk overført saken er dessverre sykmeldt. Vi har nå tildelt saken til en ny tingrettsdommer, sier Langeland.

Han kan ikke si hvor lang tid det vil ta før en beslutning er klar, men sier at forholdene nå er lagt til rette for at saken får nødvendig prioritet.

Krevende for dommere

– Det er viktig at domstolene gir prioritet til denne typen saker, tidsbruken her gjør jo at granskning mister sin verdi, sier jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet selskapsrett som spesialområde.

Professoren tror noe av forklaringen kan være at slike saker er krevende for mange dommere.

– Men de siste årene har det vært en klargjøring i praksis, som viser hvor viktig granskning er, sier Andenæs og viser til Christen Sveaas, som sørget for granskning i Stangeskovene der hans selskap Kistefos var minoritetsaksjonær.

Andenæs mener at også Børsen bør være mer aktiv overfor Oceanteam.

– Børsen må gripe inn, men det er kanskje ikke i minoritetsaksjonærenes interesse å få selskapet strøket fra børs. Det er svært alvorlig at selskapet står uten revisor og at det kan bli oppløst av den grunn. Revisors rolle handler ikke bare om årsregnskaper, men også kontroll med mange løpende handlinger, sier Andenæs.

Undrer seg

Jusprofessor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI undrer seg over at det har tatt så lang tid å få avklart granskning i Bergen tingrett.

– Jeg har ikke hørt om noen saker hvor det har tatt så lang tid som her. Granskning er i seg selv en stor sak og kan ta lang tid, men i og med at man ikke får begynt, får man ikke mulighet til å avdekke hva som er skjedd eller ikke skjedd, sier Bråthen.

Han sier at granskning i noen tilfeller har vist seg ekstremt kostbart, og at det er derfor er viktig at dommeren gjør en grundig vurdering. Han viser til Troms Kraft, der prisen endte på 44 millioner kroner.

– Men det burde være mulig å gjøre det raskere enn her. At selskapet er børsnotert, er også et argument for at man trenger en raskere avklaring enn ellers.

Bråthen undrer seg også over at Børsen ikke har lagt større trykk på partene for å få i gang en granskning.

– Børsen har jo også pressmidler, og kan stanse handelen i aksjen, sier Bråthen.

– Det som skjer i Oceanteam, er pill råttent dnPlus

Børsen peker på andre

Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs sier i en epost at minoritetsaksjonærene sjelden er interessert i at handelens stoppes eller at aksjen strykes fra Børsen.

– Vi har hatt en tett oppfølging av dette selskapet. Våre virkemidler er først og fremst knyttet til selve handelen i aksjen og oppfølging av selskapets informasjonsplikt. Finanstilsynet, og Bergen tingrett, har en større verktøykasse innen aksje- og verdipapirloven enn Oslo Børs. Blant annet følger Finanstilsynet opp børsnoterte selskapers regnskaper og revisjon, skriver Aase.(Vilkår)