Banken Santander ilegges en bot på 150 millioner kroner av Finanstilsynet for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven. I tilsynsrapporten beskrives tilfellene som alvorlige.

Boten kommer som følge av at Finanstilsynet i september i fjor gjennomførte et tilsyn hos banken. Dette tilsynet fant sted etter at Santander selv hadde rapportert til Finanstilsynet om svakheter i egen risikostyring. Santander skriver i en børsmelding onsdag kveld at banken aksepterer boten.

Hensikten med tilsynet var å gjennomgå bankens etterlevelse av IKT-forskriften og hvitvaskingsregelverket i tilknytning til bankens elektroniske systemer for å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Santanders nordiske hovedkontor ligger på Lysaker, og banken har filialer i Sverige og Danmark, samt et datterselskap i Finnland. Ifølge Santander Consumer Banks egne nettsider har banken 1,6 millioner kunder, 1200 ansatte og en forvaltningskapital på 176 milliarder kroner i Norden.

Tilsynet som ble gjennomført i september i fjor var imidlertid begrenset til bankens virksomhet i Norge.

Ikke tilstrekkelig

Til tross for at tilsynet avdekket manglende etterlevelse i alvorlig grad, skriver Santander i en børsmelding at boten ikke er et resultat av mistanke om hvitvasking i et konkret tilfelle. Men at tilsynet heller er knyttet til mangler i bankens rutiner og systemer knyttet til risikostyring, herunder rapportering og oppfølging av kundeporteføljer.

Santanders Norden-sjef Michael Hvidsten sier til DN at selskapet nå går gjennom den endelige rapporten fra tilsynet.

– Styret vårt sendte tilsynet et grundig svar på den foreløpige rapporten. Selv om vi har ulike syn på enkelte vurderinger, er vi enige i de overordnede konklusjonene, sier han.

– Vi anerkjenner at noen av våre systemer og rutiner ikke har vært tilstrekkelige og tar funnene i rapporten på alvor. Santander har vært kjent med og har arbeidet med å rette opp disse forholdene både før inspeksjonen og i tiden etter at den ble gjennomført, sier Hvidsten.

Fire krav

På bakgrunn av den manglende etterlevelsen kommer Finanstilsynet med totalt fire pålegg til banken.

For det første må Santander utarbeide en risikovurdering som på en fullstendig måte identifiserer og vurderer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering tilknyttet egen virksomhet, produkter,
kundeforhold, type kunder, kundegrupper og geografiske forhold, ifølge rapporten.

Videre må banken endre risikoklassifiseringsmetodikken. Dette innebærer at risikoklassifiseringen minimum må omfatte kriterier knyttet til kundeforholdets formål, mengden kundemidler som skal inngå i kundeforholdet, transaksjoners størrelse og regelmessigheten og varigheten på kundeforholdet.

I tillegg må Santander gjennomføre og dokumentere tilstrekkelige kundetiltak på samtlige av bankens
kunder som har mangler i kundetiltakene.

Til slutt kommer det et pålegg om at banken må forbedre den løpende oppfølgingen av kundeforholdene ved å vurdere adferden i lys av innhentede kundeopplysninger, samt ved å utvide regelsettingen i transaksjonsovervåkningen. Her heter det også at «Banken må også påse at det etableres rutiner for jevnlig evaluering av reglene i systemet, deres funksjonalitet og treffsikkerhet, for å avdekke eventuelle svakheter og behov for supplerende tiltak.»

Fristen for å oppfylle disse påleggene er satt til 1. februar. Santander skriver i børsmeldingen at banken vil jobbe hardt for å etterkomme kravene i Finanstilsynets rapport.

Hvidsten sier banken siden mai 2021 har gjennomført flere endringer som skal bidra til etterlevelse av regelverket, eksempelvis forbedret bankens risikovurdering og utvidet systemet for transaksjonsovervåkning.

– Det er viktig å presisere at det ikke er mistanke om hvitvasking i konkrete saker. Antihvitvasking har vært, og er fortsatt, et område av høyeste prioritet for oss, selv om enkelte tiltak har tatt lengre tid å gjennomføre enn først forventet. Vi har investert mye i dette området og forbedret oss i tiden etter siste inspeksjon.

– Vil dere klare å etterkomme kravene fra tilsynet?

– Det er bankens høyeste prioritet å rette opp i disse forholdene. Vi jobber målrettet og er fullt forpliktet til å lukke avvik som er omtalt i rapporten så snart som mulig, sier Hvidsten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.