Entreprenøren Veidekke faller ni prosent på Oslo Børs fredag. Få minutter etter børsåpning er over en milliard av markedsverdien barbert bort.

Stor usikkerhet til inntektsgrunnlaget i tre store veiprosjekter tvinger Veidekke til å skrive ned verdien på prosjektporteføljen i anleggsvirksomheten med 550 millioner kroner.

– Vi har ikke lyst til å gå inn på hvilke prosjekter det er snakk om. Det de har til felles, er at det er prosjekter som har hatt betydelig endringer underveis og har økt kraftig i størrelse, hvor vi vurderer sjansene for å få dette fullt kompensert fra byggherren er mindre, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke til DN.

I tillegg til nedskrivningen splittet Veidekke også opp bygg- og anleggsvirksomheten i to.

Påvirker resultatet betydelig

– Med på å påvirke dette har vært en dom på et prosjekt i Nord-Norge som falt ganske nylig, sier Giske, som understreker at dommen ikke er rettskraftig.

– Vi fikk mye rett i sak, men vi blir ikke kompensert tilsvarende. Det har vært med på å påvirke vårt syn på å få kompensert øvrige prosjekter. Dette er i hovedsak nedvurdering av inntektssiden og mindre grad driftsmessige avvik, sier han.

I løpet av 2017 gjorde Veidekke en større omorganisering av strategien for sin norske anleggsvirksomhet fordi prosjektlønnsomheten i samferdselssektoren var utilfredsstillende.

Det ga imidlertid ikke de ønskede resultatene. Etter å ha gått igjennom 50 anleggsprosjekter i Norge er selskapet fortsatt ikke fornøyd og tar derfor nedskrivninger.

– Hvor hardt slår det ut over resultatene for andre kvartal?

– Betydelig. For entreprenørvirksomheten betyr det at vi vil få et resultat som ligger mellom minus 440 millioner kroner og minus 470 millioner kroner, sier Giske.

Har gått igjennom 50 prosjekter i Norge

Nedskrivningen er knyttet til to pågående og ett avsluttet veiprosjekt, samt et prosjekt innen energisektoren. Enkelte andre prosjekter er også skrevet ned fordi forventningene til fremtidig inntjening er nedjustert.

– Vi har kontroll på prosjektene. Samtidig så er det jobber vi har gått inn i fullt og helt, men har kanskje undervurdert hvilke kompleksitet som ligger i denne type prosjekter, sier Giske.

Anleggsvirksomheten sto i 2017 for 13 prosent av Veidekkes samlede omsetning.

Giske sier at prosjekter på anleggssiden har økt i størrelse og kompleksitet de siste årene.

– Flere er blitt milliarderkontrakter og det betyr at det er store og lange veistrekninger. På store veiprosjekter er usikkerheten hovedsakelig knyttet til forhold under bakken, blant annet fjellkvalitet, sier han.

Samspill endret

Veidekke-sjefen opplever at et tidligere samspill mellom offentlig byggherre og entreprenør har endret karakter – og økt entreprenørens risiko.

– Før ble tvister løst i flere porsjoner underveis i prosjektet, gjerne med kompromisser mellom partene. Nå er det en tendens til at alle tvister samles til slutt. Samtidig er kontraktene blitt større, sier Arne Giske.

Han mener oppgjørene bli større, uenigheten større og det tar lengre tid å avgjøre sakene. Entreprenøren må vente lenger på penger.

– Jeg sier ikke at vi alltid har rett. Men vi etterlyser en rimelig god diskusjon – og ser gjerne en bedre metode for å løse konflikter. Kanskje en nøytral oppmann, sier han.

Vegdirektoratet gir bare Veidekke litt rett:

– Hovedbildet er at Vegvesenet og entreprenørene blir forlikt underveis. Men det er riktig at en del uenighetssaker havner i sluttoppgjøret. For hele porteføljen gjelder at vi blir enig i 98 prosent sakene, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin.

Ifølge lederen for direktoratets byggherrevirksomhet er det bare i to prosent av sakene entreprenøren tar ut stevning for å få en rettslig ramme rundt prosessen.

– I disse sakene ender vi opp med å betale i snitt under en tredjedel av entreprenørens opprinnelige krav. Det er ikke tilsiktet fra Statens vegvesen med et høyere konfliktnivå. Konkurransen og entreprenørens forventning om inntjening kan også påvirke konfliktnivået. Å prise seg lavt for å få jobben, for så å rette opp gjennom tilleggsarbeid, er ikke helt ukjent, sier hun.

Deler opp virksomhet i to

For å bedre lønnsomheten i anleggsvirksomheten gjør Veidekke nå endringer i konsernledelsen.

Veidekke deler derfor bygg- og anleggsvirksomheten i to:(Vilkår)

  • Øivind Larsen blir ny konserndirektør for anleggsvirksomheten.
  • Hans Olav Sørlie blir ny konserndirektør for byggvirksomheten.
  • Dag Andresen trer ut av konsernledelsen og får et særskilt for forbedringsarbeid knyttet til anleggsvirksomheten.
Audi R8 pluss: Et klinisk våpen på veien
Audi R8 Plus Spider har også et kunstverk av en motor.
01:60
Publisert: