Etter at norske banker i begynnelsen av året gjorde det vanskeligere for husholdningene å få boliglån, strammet de ytterligere litt inn på kredittpraksisen overfor boliglånskundene i andre kvartal, viser Norges Banks utlånsundersøkelse som ble lagt frem torsdag. 

Begrunnelsen for den videre innstramningen er som i første kvartal endringene i boliglånsforskriften som ble iverksatt fra nyttår. 

Undersøkelsen viser samtidig at bankene ikke planlegger å stramme ytterligere inn i kredittpraksisen overfor husholdningene i inneværende kvartal.

Endret boliglånsforskrift

I første kvartal viste undersøkelsen at bankene strammet inn på kravene for å få boliglån. Begrunnelsen var endringen i boliglånsforskriften som trådte i kraft fra nyttår. Endringene innebærer blant annet at bankene som hovedregel ikke kan innvilge lån som fører til at kundene samlet sett ender opp med en lånebelastning som er høyere enn fem ganger brutto årsinntekt. Det er nettopp denne endringen i forskriften som i størst grad har ført til at bankene har strammet inn på utlånspraksisen. 

Undersøkelsen for andre kvartal viser at bankene også tar litt høyere margin på utlån til husholdningene. Bankene rapporterer om at utlånsmarginen, som er forskjellen mellom bankens utlånsrente og renten i pengemarkedet, ble økt noe i løpet av kvartalet. Begrunnelsen er at finansieringskostnadene i pengemarkedet har falt. 

Utlånsundersøkelsen viser at etterspørselen etter boliglån økte litt i andre kvartal. Dette var omtrent som bankene forventet i forrige undersøkelse.

Øker utlånsmarginen på lån til bedrifter

Bankene melder om at bedriftenes samlede etterspørsel etter lån var uendret i andre kvartal. Bankene rapporterer også om samlet sett uendret kredittpraksis overfor bedriftene i andre kvartal og planlegger også uendret kredittpraksis i inneværende kvartal. Overfor næringseiendom er imidlertid utlånskravene strammet noe inn og forklares med næringsspesifikke utsikter. 

Bankene rapporterer også om litt høyere utlånsmarginer på lån til bedriftene i andre kvartal og venter en ytterligere økning i inneværende kvartal. Økningen i marginen forklares med reduserte finansieringskostnader. Regulatoriske endringer og konkurransesituasjonen trekkes også frem, skriver Norges Bank.(Vilkår)

Erna gjennom fire år i bilder
Lørdag starter Erna Solberg på alvor sin valgkamp for fire nye år som statsminister. Her er et tilbakeblikk i bilder på hennes første periode som statsminister.
01:26
Publisert: