Finanstilsynet mener Megleroppgjør as, et datterselskap av Obos, har begått flere alvorlig brudd på hvitvaskingsloven og anser foretakets overtredelser knyttet til risikovurdering, rutiner, og oppdragsgjennomføring for å være grove.

Finanstilsynet peker på mangelfulle risikovurderinger, rutiner, internkontroll og svikt ved gjennomføringen av kundetiltak i enkeltsaker. Det samlede omfanget av manglene medfører etter Finanstilsynets oppfatning at det er større svakheter ved foretakets rutiner.

– Vi tar den til etterretning og setter i verk de tiltakene tilsynet ber om. Vi har utarbeide en ny risikovurdering i tråd med tilsynets vurdering, og er på oppløpet med å oppdatere rutinene våre i tråd med denne, sier daglig leder og styreleder, Hans Anders Lundevall Skjølberg i Megleroppgjør as.

Må betale bot

Melgeroppgjør as, som er en del av Obos-konsernet, foretar oppgjør for entreprenører, utbyggingsselskaper, privatpersoner og eiendomsmeglere. Skjølberg er også daglig leder og sitter i styret i Obos Eiendomsmeglere as.

I rapporten står det at på grunnlag av de alvorlige lovbruddene som er avdekket, settes overtredelsesgebyret til 150.000 kroner.

– Vi tar Finanstilsynets overtredelsesgebyr til etterretning og godtar gebyret vi har fått. Slik tilsynet vurderer det, har ikke Megleroppgjør as utarbeidet en tilstrekkelig god risikovurdering. Det har vi tatt på alvor og gjør noe med, sier Skjølberg og legger til:

– Vi har ingen indikasjon på at uregelmessigheter har funnet sted.

Størrelsen på gebyret begrunnes med overtredelsenes art og omfang, samt foretakets skyld og økonomiske evne, og at foretaket antas å ha hatt besparelser i form av lavere kostnader til regelverksetterlevelse.

Uaktsomhet

Det er avdekket mangler knyttet til rutiner for kundetiltak, risikoklassifisering av selger, kjøper og transaksjonen, rutiner for forenklede og forsterkede kundetiltak, rutiner for løpende oppfølging, rutiner for avvisning eller avvikling av kundeforhold, rutiner for nærmere undersøkelser, samt foretakets rutiner for kontroll med etterlevelsen av regelverket.

Finanstilsynet anser at overtredelsene skyldes uaktsomhet, og at brudd kunne vært unngått dersom foretaket hadde viet etterlevelsen av regelverket tilstrekkelig oppmerksomhet.

– Etter Finanstilsynets vurdering skyldes uaktsomheten styrets manglende oppfølging av hvitvaskingslovens krav. Finanstilsynet mener likevel at det kan ha sviktet på flere nivåer i foretaket, står det i rapporten.

– Vi innser at vi har vært for operative og hatt for lite fokus på den overordnede risikovurderingen, sier Skjølberg.

Tilsynet understreker i rapporten at det forventes av eiendomsmeglingsforetak å ha rutiner og gjennomføre systematiske tiltak for å kunne oppfylle kravene de er underlagt – og at det er styret i selskapets oppgave å påse at virksomheten kontrolleres på en betryggende måte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.