Boligbygg-saken har vært tema på flere ledermøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) den siste måneden. KMD eier Husbanken, som har utbetalt store beløp i tilskudd til de kommunale eiendomskjøpene som nå granskes.

- Jeg har selvsagt bedt om at departementet holdes orientert om Husbankens rolle i forbindelse med statens tilskuddsmidler til kjøp av utleieboliger, sier statsråd Jan Tore Sanner (H) til DN.

Etter DNs artikkelserie om Boligbyggs storhandel med konkursgjengangere, har Husbanken stanset alle utbetalinger til Boligbygg. I artiklene fremkommer det at Boligbygg har handlet eiendom for hundrevis av millioner kroner basert på svært begrenset dokumentasjon. I mange av kjøpene mangler det takster, budjournaler og eposter som viser hvordan Boligbygg er blitt enig med selgerne om pris.

- Sakene er ikke representative for kommunenes kjøp av boliger til utleieformål. De aller fleste kommunene, også Oslo, leverer vanligvis godt dokumentere søknader til Husbanken. Det er krevende å balansere hensynene mellom det å ha tillit til kommunen på den ene siden, og statlig detaljstyring og kontroll på den andre siden, sier Sanner.

- Hvordan bør Husbanken nå agere for å sikre statens penger?

- Fra nyttår får vi en ny og strengere forskrift om tilskudd til utleieboliger. Den skal gjøre det vanskeligere for selger å forlede kommunen til å akseptere for høye verdier. Dersom «skaden» er skjedd, og en kommune har fått for mye tilskudd som følge av uriktig høye verdier på eiendommene, så kan Husbanken på visse vilkår omgjøre vedtakene og kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd. Denne vurderingen forutsetter jeg at Husbanken gjør, sier Sanner.(Vilkår)