Statistisk sentralbyrå la i dag frem en prognoserapport for norsk økonomi de neste årene.

Sammenlignet med tilsvarende rapport i september venter SSB nå en kraftigere nedkjøling i boligmarkedet i 2018 og 2019.

Slik ser SSBs prognoser ut 1. desember:


Slik så SSBs prognoser ut 15. september:


Høy boligbygging over lang tid sammen med moderat inntektsutvikling bidrar til at boligprisene ventes å falle gjennom 2018 og 2019. Perioden med ekstremt lave renter vil også etter hvert gå mot slutten.

– De ekstraordinært lave og fallende realrentene har bidratt til at boligprisveksten har steget hittil i 2016. Husholdningenes disponible realinntekter fratrukket aksjeutbytte vil holde seg om lag uendret i 2016, og dette vil bidra til en noe svakere boligprisstigning mot slutten av året når vi justerer for normale sesongvariasjoner, skriver SSB i rapporten.

 Siden boligprisene steg gjennom 2015 og fordi boligprisveksten har vært høy hittil i år, anslår SSB nå at boligprisene vil stige med 7,3 prosent i 2016

Syv prosent stigning i 2017

– Med noe høyere vekst i husholdningenes disponible realinntekter fremover og vedvarende lave realrenter, venter vi at boligprisveksten vil bli i overkant av 7 prosent også i 2017. Mye av denne årsveksten kan tilskrives den sterke boligprisveksten gjennom 2016 – nullvekst i boligprisene gjennom 2017 ville ha gitt en boligprisstigning på nær 3 prosent for året, skriver SSB i rapporten.

Venter prisfall i 2019

Høye boliginvesteringer i 2016 og 2017 vil etter hvert øke tilbudet av nye boliger, ifølge rapporten.

Boligprisene snur i 2018, mener SSB.

– Sammen med en moderat inntektsvekst og litt høyere realrenter vil dette dempe boligprisveksten, slik at den årlige stigningen blir 1,5 prosent i 2018, mens boligprisene faller med litt over 0,5 prosent i 2019, skriver SSB.

Korrigert for prisstigningen svarer dette til en oppgang i realprisene for boliger på nær 4 prosent i 2016 og 5 prosent i 2017, mens realprisene faller med om lag 0,5 prosent i 2018 og nær 3 prosent i 2019, skriver SSB i rapporten.

Perioden med ekstremt lave renter vil også etter hvert gå mot slutten, påpeker SSB.

– Økt bevissthet om dette, kombinert med høyere eiendomsskatter enkelte steder, trekker i samme retning, skriver SSB i rapporten.

Ser ingen boligboble i Norge

Statistisk sentralbyrå drøfter også i rapporten om vi har en boligprisboble i Norge.

Tallknuserne medgir at eventuelle forhold som påvirker tilbud og etterspørsel i boligmarkedet og som ikke er med SSBs økonomiske modell kan gi opphav til systematiske feil i prognosene, eller predikasjonsfeil, som de kaller det.

– Prediksjonsfeilene som vi har sett i 2016 har imidlertid så langt ikke vært så store at de gir noen klare holdepunkter for at vi har en boligprisboble i Norge. Andre indikasjoner, som kan lede til en annen konklusjon, er begrenset til enkelte geografiske områder av landet, skriver SSB.

Men boligprisene vil uansett kunne falle, understreker SSB.

–  Når de gjør det mot slutten av vår prognosebane, er det som en følge av fundamentale faktorer – økt boligtilbud etter høye boliginvesteringer i 2016 og 2017, samt en moderat inntektsutvikling – og ikke som følge av en prisboble som sprekker. Ved en eventuell boblesprekk vil forventninger om boligprisfall gjøre det attraktivt å utsette kjøp og en del av investorene i boligmarkedet kan bli tvunget til å selge. Det er derfor nærliggende å tro at en slik situasjon vil kunne utløse en kraftig boligprisnedgang, skriver SSB.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.