Boligprisene her til lands skal stige forsiktig de tre neste årene, ifølge prognoser lagt frem av Statistisk sentralbyrå torsdag.

- Vi ser nå for oss at boligprisene vil falle videre gjennom første halvår i år for så å flate ut gjennom andre halvår. Boligprisene vil da falle sesongjustert med knappe fem prosent fra toppen i 1. kvartal 2017 til bunnen i andre halvår i år, skriver SSB i rapporten «Økonomisk utsyn».

Boligprisene i Norge nådde toppen i april i fjor og falt seks prosent frem til årsskiftet, ifølge Eiendom Norges egne, landsomfattende bruktboligstatistikk. Siden nyttår har prisene steget 3,1 prosent, og ligger nå 3,2 prosent under toppnivået fra i fjor vår, ifølge Eiendoms Norges februarrapport.

Samme statistikk viser at prisene i Oslo falt 12,6 prosent fra februar til desember i fjor. Siden nyttår har prisene i hovedstaden steget 4,1 prosent, og ligger nå 9,1 prosent under forrige topp.

Skrur opp prisforventningene

Slik ser SSBs boligprisprognoser ut 8. mars 2018:

Slik så SSBs boligprisprognoser ut 30. september 2017:


- I motsetning til mange tidligere konjunkturoppganger legger utviklingen i boligmarkedet nå en demper på oppgangen, skriver SSB i rapporten.

Målt ved SSBs bruktboligprisindeks begynte boligprisene å falle i 2 kvartal 2017. Fallet har vært størst i Oslo-området.

- At boligprisene har falt skyldes i første rekke at tilbudet av boliger har vært høyt, prisene var kommet opp på et høyt nivå, lønnsveksten har vært moderat og innvandringen har avtatt, ifølge SSB.

- I tillegg kan nok boliglånsforskriften ha bidratt til omslaget, men det er utviklingen i de ovenstående mer fundamentale forholdene som gjør at vi tror at boligprisene også vil falle gjennom første halvår i år for så å flate ut gjennom andre halvår. Men fallet blir trolig beskjedent, skriver SSB.

«Gjeninnhentet et godt stykke ut i 2020»

Hvis SSBs prognoser slår til, vil boligprisene ved utgangen av 2018 være knappe 5 prosent lavere enn toppen i 1. kvartal 2017.

En viktig årsak til videre prisfall i år er at nivået på boliginvesteringene og tilbudet av boliger fortsatt er svært høyt, mener SSB.

Lavere vekst i tilbudet er med på å snu prisfallet på brukte boliger i løpet av 2018, ifølge prognoserapporten.

- Deretter vil boligprisene igjen øke, om enn moderat, gjennom 2019 og ut prognoseperioden. Med våre anslag vil boligprisene som årsgjennomsnitt falle med om lag 3 prosent i år og stige mellom 1 og 2,5 prosent i perioden 2019 til 2021. Det nominelle toppnivået på boligprisene i 1. kvartal i fjor vil med denne utviklingen først være gjeninnhentet et godt stykke ut i 2020, skriver SSB.

SSB venter at gjennomsnittlig rente for rammelån vil stige fra 2,7 prosent i 2018 til 3,7 prosent i 2021

Det er noe sprik mellom boligprisindeksene til SSB og Eiendom Norge.

Mens Eiendom Norge sin boligprisindeks er basert på omsetningsvekter, det vil si verdien av alle transaksjoner av hver boligtype i hvert geografisk område, er SSB sin boligprisindeks basert på beholdningsvekter, det vil si verdien av alle boliger av hver type i hvert geografisk område.(Vilkår)