Plan - og bygningsetaten i Oslo opprettet ifjor et eget "fast track" for å få kjappere behandling av byggesaker, men klarer fortsatt ikke å holde de lovpålagte fristene for saksbehandling i reguleringssaker.

I en fersk rapport fra Kommunerevisjonen får Oslo Kommune kritikk både for ikke å overholde fristene og for ikke å behandle sakene raskt nok til politisk behandling og vedtak i bystyret. Rapporten er er basert på en gjennomgang av reguleringssaker fra april 2013 til desember 2017.

Undersøkelsene som er gjort i rapporten viser imidlertid at etaten var langt unna målene for saksbehandlingstid. Saksbehandlingen i oppstartsfasen ble kun gjennomført innen etatens mål i 22,6 prosent av utvalget av saker som var sett på, ifølge rapporten fra Kommunerevisjonen.

- Kommer ikke nok boliger ut på markedet

- Dette er tilbakemeldinger vi tar på alvor. Jeg har bedt Plan- og bygningsetaten om å komme med konkrete tiltak på innsendte reguleringsplaner, og kommer til å følge situasjonen tett fremover for å se om tiltakene har effekt. I tillegg har jeg bedt om månedlige status på fremdrift på hver reguleringsplan, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

"Plan - og bygningsetaten har blitt kritisert av bygg - og anleggsnæringen for tidkrevende reguleringprosesser, og varigheten av den totale saksgangen i private forslag til detaljregulering har økt de siste årene", heter det i rapporten. Det påpekes også at kommunen her forvalter et felt som er av stor betydning for bytviklingen.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes landsforening synes det er bra at Kommunerevisjonen går saksbehandlingstiden nærmere etter i sømmene.

- Prisene i bruktboligmarkedet blir for høye fordi det ikke kommer nok boliger ut på markedet. Oslo Kommune har en kjempejobb med å få reguleringer raskt nok fram, sier Jæger, som blant annet mener kommunen bruker for mye tid på å lage alternative planer.

- Man trenger helt klart innskjerpinger i dette for å få gode løsninger for byen og for de som skal bygge. Vi bygger jo for de menneskene som skal bo der det bygges.

Byråd Hanna E. Marcussen påpeker at det ble godkjent igangsetting av et stort antall nye boliger ifjor.

- I fjor ga vi igangsettingstillatelser på over 6000 nye boliger i Oslo, som er det høyeste på ti år.

- Ikke i mål

Byråden har nå satt ned en arbeidsgruppe i egen avdeling for å se hvor det er mulig å spare tid, og bedt Plan- og bygningsetaten om å komme med tiltak.

- Det er også verdt å merke seg at de lovpålagte fristene som gjelder ikke er tilpasset et parlamentarisk system som vi har i Oslo og Bergen, noe også byrådet Røsland gjorde oppmerksom på da fristene ble innført i 2013. Når vi får en sak fra etaten har vi en politisk behandling av saken hos oss i byrådet, før vi sender den for endelig vedtak i bystyret. Politiske avklaringer kan ta tid , og det virker inn på tidsbruken i vår saksbehandling.

- Har dere gjort nok for å redusere saksbehandlingstiden?

- Effektivisering har vi jobbet med kontinuerlig, og vi etablerte også et boligvekstutvalg for å få innspill. Flere av forslagene fra utvalget er gjennomført eller i prosess. Effektiv saksbehandling må følges opp løpende, og rapporten viser at vi ikke er i mål. Jeg kommer til å følge med på de tiltakene vi setter inn nå og hva som konkret gir effekt, sier Marcussen.

Satte inn tiltak i fjor

Hun påpeker at Oslo er en tettbygd by, noe som gir flere komplekse spørsmål enn i mange andre andre kommuner.

- I de tilfellene hvor utbyggerne tøyer strikken litt og utfordrer vedtatte føringer når det gjelder høyde og utnyttelse, så tar saksbehandlingen lengre tid enn hvis forslagsstiller forholder seg til de allerede vedtatte overordnede planene, sier Marcussen.(Vilkår)