Norske leietagere opplever jevnt over dårlig bokvalitet og uforutsigbarhet i leieforholdet. Politikerne burde legge bedre til rette for mer stabilitet og langsiktighet i boligleiemarkedet.

Årsaken til at markedet for boligutleie er lite, er at vi er i verdenstoppen for andelen av befolkningen som eier egen bolig. På landsbasis eier omtrent 82 prosent av befolkningen boligen de bor i. Det vil si at kun 18 prosent, eller rundt én million personer, leier bolig.

I Oslo er denne andelen noe større, omtrent 27 prosent av befolkningen er leietagere der.

Kari Due-Andresen
Kari Due-Andresen (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

I våre naboland, Sverige og Danmark, er leietagerandelen på landsbasis henholdsvis 35 og 40 prosent, og i hovedstedene er den langt høyere enn dette. I USA og i flere europeiske land har leietagerandelen økt betydelig de siste ti årene.

I Norge har leietagerandelen økt noe siden 2015, men kun med ett prosentpoeng på landsbasis. Det er heller ikke særlig sannsynlig at leieandelen vil øke mye fremover, siden det er et uttalt politisk mål å snu trenden. Men selv om markedet er lite, kunne det vært velfungerende. Det er det altså ikke.

I dag er markedet for boligutleie i Norge preget av en svært høy andel private, ikke-profesjonelle utleiere. 72 prosent av alle leietagere leide av en privatperson i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Kun ni prosent leide av en profesjonell utleier, mens ti prosent leide av det offentlige.

Skattesystemet er trolig en viktig forklaringsfaktor for den høye andelen private utleiere, siden det er svært gunstig å leie ut en del av sin egen private bolig.

Den høye andelen små og ikke-profesjonelle utleiere byr imidlertid på problemer. Markedet for boligutleie lider for eksempel av sjeldent dårlig og «asymmetrisk» informasjon. Dagens utleiemarked har stor variasjon i både boligstandard, kontrakter og oppfølging. Det rapporteres om mange konflikter mellom utleier og leietager og høy uforutsigbarhet i leieforholdet.

Ifølge SSBs indikatorer for bomiljø ser det ut til at leietagere jevnt over opplever dårligere bomiljø enn både selveiere og borettslagseiere. Leiemarkedet virker rett og slett forsømt fra politisk og regulatorisk hold.

Boligeierskap har lenge blitt opphøyet i Norge, og leietagere har nærmest blitt en slags pariakaste.

Forbrukerrådet har tatt til orde for å bedre forholdene for leietagerne. De foreslår blant annet å revidere Husleieloven for å styrke leieboeres frihet, trygghet og bostabilitet.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de skal jobbe for å sikre rettigheter og boforhold for leietagere, men har ikke konkretisert dette ytterligere.

Det er åpenbart et stort behov for profesjonalisering av markedet for boligutleie. Leietagerne trenger en stabil, forretningsmessig og forutsigbar motpart å forholde seg til. Profesjonelle utleiere vil kunne tilby bedre bokonsepter, planmessig vedlikehold og en bolig hvor man kan bo så lenge man ønsker.

Profesjonelle aktører er helt klart interessert i å investere mer i den norske utleiesektoren. Men det å være profesjonell utleier har historisk vært forbundet med et stigma, som har gjort at mange holder seg unna. I tillegg oppgir mange aktører at mangelen på forutsigbarhet og standardisering i utleiemarkedet er et stort problem.

For at profesjonelle parter skal ha en større interesse av å investere og bidra mer til markedet for boligutleie, må det også svare seg økonomisk. Per i dag oppleves rammebetingelsene som en betydelig utfordring.

For eksempel har ikke profesjonelle utleiere mulighet til å avskrive investeringene i utleieboliger slik man kan for andre typer næringseiendom, som for eksempel kontorbygg. Det er heller ikke mulig å få fradrag for merverdiavgift.

Dette gjør det mindre gunstig å investere i oppgradering av utleieboliger, noe som igjen senker kvaliteten på boligene i utleiemarkedet.

Er det farlig å slippe til profesjonelle?

Er de bare blodsugere som vil utnytte svake leietagere?

Slike holdninger har antagelig bidratt til det stigmaet som utleiere snakker om, men det er selvsagt ikke riktig. Profesjonelle utleiere ønsker å bidra positivt, men det må være kommersielt forsvarlig å tilby et skikkelig produkt.

Vi trenger en moderne boligutleiesektor som gir leietager en trygg og forutsigbar bosituasjon og som leverer tilsvarende bokvalitet som for boligeierne. Da trenger man profesjonelle utleiere. Det er så enkelt.

Boligutleiesektoren roper etter profesjonalisering, og politikerne burde legge bedre til rette for det.

Skattesystemet er trolig en viktig forklaringsfaktor for den høye andelen private utleiere

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.