Solon Eiendom har de to siste årene solgt leiligheter til en verdi av 516 millioner kroner til Solon Realkapital.

Solon Eiendom eier 49 prosent av Solon Realkapital, mens styremedlem i det børsnoterte eiendomsselskapet, Runar Vatne, eier 51 prosent via Vatne Property.

Samlet salg er ikke oppgitt i hverken kvartals- eller årsrapporter frem til første kvartal 2020. Da opplyste Solon Eiendom om dette i noten for nærstående transaksjoner, noe som skjedde etter at DN hadde stilt spørsmål om transaksjonen mellom selskapene.

I tidligere rapporter har selskapet eksplisitt skrevet at det ikke har vært noen nærstående transaksjoner.

Manglende noteopplysninger

I en melding torsdag skriver Finanstilsynet at det har gjennomgått enkelte forhold i den finansielle rapporteringen til Solon Eiendom. Kontrollen har i hovedsak omfattet opplysninger om investeringen i Solon Realkapital i årsberetningen og årsregnskapet for 2019.

«Etter Finanstilsynets vurdering må årsberetningen i større grad analysere tallene som er regnskapsført, og det må gis mer presis omtale av inngåtte salgskontrakter med Solon Realkapital. Finanstilsynet har videre påpekt at årsberetningen må inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer knyttet til transaksjoner med Solon Realkapital, jf. regnskapsloven § 3-3a», heter det i meldingen.

Finanstilsynet mener årsregnskapet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon om prinsippene som benyttes for innregning og måling av investeringen i Solon Realkapital.

«Det er ikke klart ut fra omtalen i årsregnskapet at investeringen er vurdert å være en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Videre har Finanstilsynet påpekt manglende noteopplysninger om transaksjoner med Solon Realkapital som nærstående part», skriver tilsynet.

– Vår rapportering og regnskap er i samsvar med de krav som gjelder, og vi vil besvare Finanstilsynets henvendelse når den måtte komme, sa tidligere Solon-sjef Stig L Bech til DN i juni.

Bech sluttet i Solon i september og ble erstattet av Andreas Martinussen, som tidligere har vært administrerende direktør i boligutvikleren.

Misvisende opplysninger

I brevet fra tilsynet utdypes kritikken over 11 sider.

Solons opplysninger om salg av boliger med tilhørende salgsverdi kan «være misvisende opplysninger for brukerne av regnskapet», skriver tilsynet, som viser til at avtale om salg av ny bolig gjøres vanligvis to-tre år før boligen ventes å være ferdigstilt med levering til kunden. Først ved overleveringstidspunktet blir salget inntektsført i regnskapet.

Solon Eiendom sier i brevet at det vil fremover bruke «inngåtte salgskontrakter» og droppe «enheter solgt».

Tilsynet mener Solon ved denne måten å rapportere på gir inntrykk av at det går bedre enn det egentlig gjør:

«Når foretaket omtaler inngåtte kontrakter som salg samt å gi disse opplysningene en fremtredende plass i årsberetningen, gis det inntrykk av at solgte enheter og omsetningen er bedre enn utviklingen av foretakets virksomhet, jf. regnskapsloven § 3- 3a. Etter Finanstilsynets vurdering kan fremhevelse av bruttotall av inngåtte salgskontrakter samt den manglende og knappe omtale av justeringer, medføre at informasjonen ikke gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av Solon Eiendoms virksomhet og av dens stilling», heter det i brevet.

Tilsynet reagerer også på at Solon ikke har omtalt Solon Realkapitals muligheter til å innfri sine forpliktelser. Dette er et tomt selskap som ikke er oppkapitalisert og som altså har forpliktet seg til å kjøpe boliger for over en halv milliard kroner.

Solons manglende omtale av Solon Realkapital-transaksjonene i noten for nærstående transaksjoner får også kritikk.

Solon lover forbedringer og mer utfyllende informasjon på alle punktene.

Avsluttet

Tilsynet har også kontrollert andre forhold og:

  • Ber selskapet gi mer detaljerte avstemmingsposter mellom segmentinformasjon og foretakets regnskap.
  • Tilsynet har stilt spørsmål ved manglende oppdeling av driftsinntekter på kategorien «geografi» og legger til grunn at selskapet gjør en ny vurdering i 2020 som tar hensyn til at selskapet har utvidet virksomheten til flere geografiske områder i inneværende år.
  • Tilsynet har også påpekt manglende opplysninger knyttet til transaksjonspris fordelt på de gjenstående leveringsforpliktelsene og manglende opplysninger knyttet til kontraktsutgifter.

– Vi tar Finanstilsynets vurdering til etterretning. Utover det har vi ingen kommentar, sier administrerende direktør Andreas Martinussen i Solon Eiendom i en epost til DN.

I meldingen fra Finanstilsynet heter det at Solon har tatt tilsynets vurdering til etterretning og at saken anses som avsluttet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.