Norges Banks regionale nettverk bekrefter nok en gang bildet av at norsk næringsliv er delt i to: Mens eksportbedriftene sliter og foventer enda verre forhold fremover, opplever oljeleverandørnæringen og bygg- og anleggssektoren at pilene bare peker oppover.

For å kunne følge utviklingen i norsk økonomi på nært hold har Norges Bank løpende kontakt med rundt 400 bedrifter over hele landet. Det regionale nettverket har ved flere anledninger vist seg å ha stor innvirkning på hvordan sentralbanken setter renten.

320 kontaktbedrifter har svart i rapporten som ble lagt frem onsdag.

Øker produksjonen
Samlet rapporterer bedriftene i nettverket at veksten i produksjonen har økt noe de siste tre månedene. Som i de to foregående rundene, steg aktiviteten mest i oljeleverandørnæringen og i bygg og anlegg. Veksten i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien var lavest, og svakere enn i forrige runde.

«Alle næringene meldte om vekst, men det var store variasjoner mellom de ulike næringene», skriver Norges Bank i en pressemelding onsdag.

Produksjonsindeksen steg til 1,62 fra 1,41 forrige gang.

Kontaktene ventet samlet sett litt lavere produksjonsvekst de neste seks månedene, men vekstutsiktene ble oppjustert fra forrige runde.

«Det var store forskjeller i markedsutsiktene. Oljeleverandørnæringen ventet fortsatt sterk vekst fremover, mens eksportindustrien ventet at veksten skulle avta ytterligere», skriver Norges Bank.

Samlet steg indeksen for produksjonsforventninger til 1,44 fra 1,20 forrige gang.

Tøffere for eksportindustrien
Hjemmemarkedsindustrien meldte om svak vekst i produksjonen de siste tre månedene.

«Veksten avtok sammenlignet med november, delvis som følge av lavere vekst i byggevareindustrien. Fremover ventet kontaktene i hjemmemarkedsindustrien litt økende produksjonsvekst», skriver Norges Bank i rapporten.

Eksportindustrien meldte også om svak og avtagende produksjonsvekst.

«Fortsatt lav vekst i ordreinngangen, spesielt innen mer tradisjonell norsk eksportindustri, bidro til svakere markedsutsikter», skriver sentralbanken.

Opptur i bygg og anlegg
I bygg og anlegg steg aktiviteten betydelig de siste tre månedene, viser rapporten.

«Veksten var litt høyere enn i forrige runde. Veksten var fortsatt høyest innen boligbygg, men det var også en betydelig økning i aktiviteten innen næringsbygg og anleggsvirksomhet. Kapasitetsproblemer bidro til forventninger om litt lavere vekst de neste seks månedene», skriver banken.

Venter vekst i investeringene
Bedriftene i nettverket venter en svak vekst i investeringene de neste tolv månedene, en nedjustering sammenlignet med planene i november. Veksten i sysselsettingen avtok i tråd med kontaktenes forventninger i november, men var fortsatt høy i bygg og anlegg. Fremover ventet kontaktene fortsatt vekst i sysselsettingen.

Kontaktene anslo samlet en årslønnsvekst for 2012 på litt under 4 prosent. Det laveste anslaget var i varehandelen, mens tjenesteytende sektor hadde det høyeste anslaget.

Les også: Norge er delt i to (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.