I fjor kom 470.000 villaks tilbake til elvene for å gyte. Hadde det ikke vært for de store mengdene lakselus grunnet oppdrettsaktiviteten, ville antallet vært 50.000 høyere.

Dette er konklusjonen i den årlige rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) som publiseres onsdag morgen.

Den negative effekten var størst i Hordaland og moderat langs kysten opp til Sør-Helgeland.

Rømming alvorligere

Torbjørn Forseth, seniorforsker i Nina og leder for VRL, understreker at 50.000 ikke er et tall med to streker under.

– Men vi har beregnet lusebelastningen for villakssmolten som gikk ut fra elvene i perioden fra 2007 til 2013 og antallet som kom tilbake i perioden fra 2010 til 2014. Med ti prosent ekstra dødelighet på grunn av mye lakselus, er svaret 50.000 færre villaks tilbake til kysten og elvene. Ingen har tidligere tallfestet dette, men det er viktig i oppbyggingen av kunnskap om effektene av lakselus og mange aktører har etterlyst slike beregninger av effekter på bestandene, sier Forseth.

– Men likevel mener dere rømt oppdrettslaks er en større trussel mot villaksen enn lakselus?

– Ja. Det er fordi rømt oppdrettslaks som gyter med villaks kan gi uopprettelige skader. Innkryssingen av rømt oppdrettslaks kan føre til at unike villaksbestander går tapt. To tredjedeler av våre villaksbestander har en eller annen form for innkryssing. Og for en av tre bestander er tilstanden dårlig eller svært dårlig. Dette er en betydelig sterkere trusselfaktor enn at lakselus fører til at færre villaks kommer tilbake. For om luseutfordringene blir redusert, vil jo denne ekstra dødeligheten kunne forsvinne, sier Forseth.

Lite mat i sjøen

Rapporten peker også på at dødeligheten i havet i hele villaksens utbredelsesområde har økt gjennom mange år.

– Dette er hovedårsaken til at antall laks som vandrer tilbake til elvene er så betydelig redusert. Men så kommer altså menneskeskapte forhold som lus og rømming på toppen, sier Forseth.

Men til tross for at innsiget av villaks til elvene er mer enn halvert siden tidlig på 1980-tallet, viser rapporten samtidig at målet som er satt for gytebestand i de fleste elvene ble nådd i fjor.

– Det er fordi fisket er betydelig redusert i sjøen og i elvene. Dermed er gytebestanden i mange elver faktisk større enn vi noen gang har observert. Det betyr igjen at dersom sjøoverlevelsen skulle bli bedret, kan det bli et veldig godt innsig av villaks i årene som kommer.

– Og rapportene fra elvene så langt i år, i alle fall i Sør-Norge, tyder på rekordsesong?

– Ja, det har vært en veldig god start med særlig mye fin mellomlaks i sør og vest. Det er veldig gledelig. Men det blir viktig å følge nøye med i tiden som kommer for å hindre at det blir tatt ut for mye fisk, sier han.(Vilkår)

- Venstre har lagt om strategien
Borgelig regjeringsalternativ var et sentralt tema på Venstres pressekonferanse før sommeren.
01:49
Publisert: