Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Hornes forslag om å gjøre det enklere å overføre foreldrepermisjon mellom far og mor, har fått krass kritikk i høringsrunden. Av 35 høringsinstanser er bare tre positive.