Regjeringens satsing på næringsvirksomhet i utmark (Meld. St. 11, 2016-2017) kan bli svekket av at en femtedel av Norges eiendommer over fem dekar mangler klart definert eier i matrikkelen, det nasjonale registeret for bygninger, eiendom og adresser.