EU-utvidelsen i 2004 fikk omfattende konsekvenser for norsk arbeidsliv, ikke minst innen bygg- og anleggsbransjen. Stor arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa bidro til at andelen utenlandske arbeidere økte betydelig. Hva fikk dette å si for arbeidsdeltagelsen til kvinner som er gift med menn i den mest konkurranseutsatte delen av bygg- og anleggsbransjen? Og hvilken påvirkning har det hatt på arbeidsdelingen i familiene deres?

Pål Schøne
Pål Schøne

I en ny artikkel i tidsskriftet Labour Economics undersøker vi disse spørsmålene ved å sammenligne utvikling i arbeidsdeltagelse og årslønn for kvinner som var gift eller samboere med menn som arbeidet i ulike deler av bygg- og anleggssektoren i året før EU-utvidelsen. Disse familiene følger vi i en periode fra før 2004 til 2015.

Marte Strøm
Marte Strøm

Bygg- og anleggssektoren er sterkt mannsdominert. Derfor ble menn mye mer berørt av EU-utvidelsen enn kvinner. Typiske kvinnedominerte næringer, som helse og undervisning, opplevde ikke den samme økningen i andelen innvandrere.

Tidligere forskning har vist at menn som konkurrerte sterkest med arbeidsinnvandrere opplevde en negativ lønnsutvikling som følge av den økte innvandringen. Og selv om man kan få dagpenger hvis man mister jobben, finnes det i hovedsak ikke ordninger som dekker langsiktig fall i relative lønninger på grunn av konkurranse på arbeidsmarkedet.

Vi har derfor sett på om endring av kvinnenes sysselsetting kan spille en rolle for husholdningen, som forsikring mot nedgangen i parets inntekter.

I analysene våre har vi delt fagarbeiderne i to grupper av yrker. Den ene gruppen har kvalifikasjoner som gjør at de kan utføre arbeid som krever godkjennelse (lisens) fra norske myndigheter, som for eksempel rørleggere og elektrikere. Dette er en gruppe arbeidere som i stor grad er beskyttet fra konkurranse fra utenlandske arbeidere. Vi sammenligner denne gruppen med en annen gruppe fagarbeidere som i mindre grad er beskyttet gjennom lisensiering, som for eksempel tømrere eller malere.

Virkningen av et slikt godkjenningskrav er tydelig i tallene våre: Andelen arbeidsinnvandrere i bygg- og anleggsyrker som ikke krever godkjennelse, økte betydelig mer etter EU-utvidelsen enn i yrker som krever godkjennelse.

Analysene våre bekrefter andre forskeres funn om at menn som arbeider i konkurranseutsatte yrker, opplevde en betydelig inntektsreduksjon og økt sannsynlighet for ledighet, sammenlignet med fagarbeidere som er mer beskyttet fra konkurranse fra arbeidsinnvandring.

… kvinnene kompenserte for omtrent en tredjedel av mennenes inntektstap

Vi viser imidlertid også at partnerne til de mennene som opplevde økt konkurranse fra arbeidsinnvandring, reagerte ved å øke arbeidsdeltagelsen sin. Resultatene viste at kvinnene kompenserte for omtrent en tredjedel av mennenes inntektstap. Dette viser at kvinners sysselsetting er en del av husholdningens forsikring mot nedgang i inntekter.

Vi finner også at kvinner med små barn økte sin lønnede arbeidsinnsats like mye som andre kvinner. Dette står i motsetning til andre land. I mange OECD-land er det vanlig å finne at kvinners arbeidstilbud er lite fleksibelt i småbarnsfasen.

Det at norske småbarnsmødre øker sin arbeidsinnsats like mye som andre kvinner, kan være en konsekvens av de norske velferdsordningene: Et godt barnehagetilbud gir kvinnene mer fleksibilitet og større mulighet til å ta lønnet arbeid og jobbe fulltid.

Førte kvinnenes økte deltagelse i arbeidslivet til at mennene gjorde mer på hjemmebane, for eksempel ved å ta en større del av barselspermisjonstiden?

Våre tall viser ingen effekt på dette blant familiene som hadde barselpermisjon i perioden. Det ser med andre ord fortsatt ut til at kvinnene beholdt hovedansvaret for barnepass i hjemmet, samtidig som de jobbet mer. Om familiene delte mer på andre hjemmeoppgaver, kan vi ikke se i våre data.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.