Myndighetene bør innføre en generell støtte til etablering av hurtigladestasjoner. Myndighetene bør også vurdere om hurtigladestasjonene kan få bedre betingelser for kjøp av strøm. Dagens pris på hurtiglading er for høy i forhold til strømprisen. Ellers kan vi alle takke EU for at de har presset elbilprodusentene over på et felles ladesystem.

Mange elbileiere rapporterer om lange køer på landets ladestasjoner i sommer. De kommende regjeringspartiene har varslet at distriktene skal skjermes mot høyere pris på bensin og diesel fordi det er for vanskelig å ha elbil på bygda.

Mads Greaker
Mads Greaker

Nå er det selvfølgelig slik at nytten av en elbil avhenger av at man får ladet den. Ikke all ladning kan skje hjemme. De fleste har fra tid til annen behov for å lade bilen underveis; på ferietur eller på jobbreise. Et tett nettverk av hurtigladestasjoner vil gjøre det enklere å lade underveis.

Den gjensidige avhengigheten mellom nytten av en elbil og ladeinfrastrukturen gir opphav til såkalte nettverkseffekter. I min forskning, publisert i tidsskriftet «Transportation Economics», studerer jeg betydningen av nettverkseffekter for salget av elbiler.

Artikkelen inneholder en ny økonomisk modell av markedet for elbiler. I modellen avhenger nytten til elbileierne av utbredelsen av hurtigladestasjoner, mens hurtigladestasjoner etableres ut fra antallet elbiler langs veiene. Dermed kan vi komme i en uheldig likevekt; det er få elbiler på veiene på grunn av få ladestasjoner og få ladestasjoner fordi det ikke er lønnsomt med flere.

Nettverkseffekten gjør at et fritt marked ikke gir det ønskede resultatet. Tvert imot viser studien at markedsandelen for elbiler blir for lav uten en elbilpolitikk. Jeg finner også at det gir mer velferd å sørge for et tilstrekkelig utbygd nettverk av ladestasjoner enn å subsidiere kjøp av selve elbilen.

Investeringen i selve stasjonen og prisen for tilknytningen til strømnettet utgjør brorparten av kostnaden ved ladning av elbiler på hurtigladestasjoner. Det viser seg i prisen på hurtiglading. Den ligger på rundt fem ganger hva selve strømmen koster. Nettverkseffekten for elbiler kan dermed bli spesielt sterk.

For å rette opp i denne markedssvikten, bør myndighetene betale en større del av kostnaden ved å etablere hurtigladestasjoner. I dag skjer dette bare i svært begrenset omfang på noen utvalgte veistrekninger som helt mangler ladestasjoner. Men myndighetene bør ikke begrense støtten på en slik måte. De bør tilby en generell støtte til alle som ønsker å etablere en hurtigladestasjon.

Den høye prisen på hurtiglading er heller ikke samfunnsøkonomisk lønnsom; prisen burde vært langt lavere. Jeg finner at riktig priset hurtiglading også gir høyere markedsandel til elbiler. Myndighetene kan oppnå dette ved å subsidiere strøm til hurtigladning. Som et minstemål bør myndighetene vurdere om elavgiften og utformingen av effekttariffen er med på å gi uheldig høy pris på hurtiglading.

Ladning av elbiler på hurtigladestasjoner har også vært unødvendig kostbart fordi bilmerkene har operert med ulike ladestandarder og kontakter. Dette har kanskje gagnet bilprodusentene, men er upraktisk for bileierne og gir lavere markedsandel for elbiler samlet sett.

Takket være EU, vil alle elbilene som selges i Europa snart ha samme ladestandard, også Tesla. Ifølge artikkelen er slik standardisering viktig; det gir både høyere markedsandel for elbiler og mer fornøyde elbileiere.

Takket være EU, vil alle elbilene som selges i Europa snart ha samme ladestandard, også Tesla

Hvilken rolle spiller de nåværende høye elbilsubsidiene i min forskning?

Norge har satt seg ambisiøse mål for reduksjonen i utslippet av klimagasser. Ja, uten elektrifisering av personbiler virker målene uoppnåelig.

Så hvordan kan man oppnå full overgang til elbiler på den mest effektive måten? Uansett bør det innføres en generell støtte til etablering av ladestasjoner. Denne subsidien korrigerer for nettverkseffekten som er en annen markedssvikt enn utslippene av klimagasser.

Hvis ikke overgangen da går av seg selv, må myndighetene fortsette å subsidiere kjøp av elbiler. Eller de kan øke CO2-avgiftene på bruk og kjøp av fossilbiler slik at utslippsmålet nås.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.