Det debatteres fortsatt om Norge eller Sverige valgte den beste smittevernstrategien. Våren 2020 valgte Norge en «slå-ned»-strategi for å holde smitten på et lavt nivå. Sverige valgte en «brems»-strategi der smitte gradvis skulle lede til flokkimmunitet.

Geir H.M. Bjertnæs
Geir H.M. Bjertnæs (Foto: Per Kristian Lie Lowe)

I sine nye bøker hevder Johan Anderberg at Sveriges strategi var best, mens Espen Rostrup Nakstad hevder at Norges strategi var best.

Antall døde av korona gir en god indikasjon på de helsemessige kostnadene av korona, mens endringer i brutto nasjonalprodukt (bnp) gir en god indikasjon på hvordan økonomien er blitt rammet.

I Norge har om lag 950 dødd av korona så langt. Bnp for fastlandsøkonomien falt med 2,5 prosent i fjor, mens forventet vekst i år er 3,6 prosent ifølge SSB.

I Sverige har litt over 15.000 dødd av korona så langt. Bnp falt med 2,8 prosent i fjor, mens forventet vekst i år er 4,6 prosent.

Sammenligner man utfallet i Norge og Sverige finner man et tilnærmet likt økonomisk utfall (se forskning fra Bougroug med flere, publisert i år). Antall døde er imidlertid mer enn 15 ganger høyere i Sverige, med en befolkning som bare er om lag dobbelt så stor som vår.

Dette gir en god indikasjon på at Norges strategi har vært bedre enn Sveriges.

En slik konklusjon er forenlig med budskapet i koronakommisjonenes rapport: Ved alvorlige pandemier bør tiltak settes inn i en tidlig fase fremfor å vente til det er utbredt smitte.

Men bør målet være å eliminere smitten?

Koronakommisjonen evaluerte ikke dette spørsmålet.

Land som Kina, Taiwan og New Zealand valgte «eliminer»-strategien, altså en strategi der viruset utryddes og der streng grensekontroll forhindrer importsmitte. Eventuell importsmitte blir eliminert med lokale tiltak.

Den økonomiske utviklingen i disse landene har vært bedre enn utviklingen i Norge og Sverige. I fjor vokste bnp med henholdsvis 2,2 prosent, 3,1 prosent og minus 1,1 prosent i Kina, Taiwan og New Zealand. For i år er forventet bnp-vekst henholdsvis om lag åtte prosent, seks prosent og fem prosent.

Så langt er antall døde av korona 4636 i Kina, 848 i Taiwan og 32 i New Zealand. Korrigerer man tallene for befolkningsstørrelse for å kunne sammenligne med Norge får man 18 døde i Kina, 194 i Taiwan og 34 i New Zealand. Norge har altså om lag 950 døde.

Kina er det største og mest folkerike land som valgte Eliminer-strategien. Med norsk korona-dødelighet ville antall døde i Kina vært om lag 250.000. Med svensk korona-dødelighet ville antall døde i Kina vært om lag to millioner.

Forskjeller mellom land kan skyldes andre forhold enn valg av smittevernstrategi.

Andre aspekter, som frykt for smitte, sosiale restriksjoner, endret inntektsfordeling, langvarig arbeidsledighet og inhumane nedstengninger, bør også vurderes. Forskjellene indikerer imidlertid at «eliminer»-strategien så langt har vært den beste både for folkehelsen og for økonomien.

Valg av smittevernstrategi er avhengig av situasjonen. Vi er nå i en situasjon der en høy andel av den voksne befolkningen i Norge har fått to vaksinedoser. Planen var at vaksinering skulle gjøre smitteverntiltak overflødig.

Likevel er altså smitten voksende. Regjeringen har nå besluttet å innføre nye smitteverntiltak, samt å gi en tredje dose til alle over 18 år.

Vi kan lære av erfaringene fra Israel. To doser Pfizer til en høy andel av befolkningen forhindret ikke en ny smittebølge med 20–50 dødsfall per dag.

En tredje Pfizer-dose til en stor del av befolkningen kombinert med enkelte smitteverntiltak stoppet smittebølgen i Israel. Tre doser gir vesentlig bedre beskyttelse enn to doser, ifølge en studie av israelske data (se forskning fra Barda med flere, 2021).

EU har godkjent at alle over 18 kan få en tredje dose Pfizer seks måneder etter andre dose. Erfaringene fra Israel tilsier at vi bør tilby en tredje dose til alle over 18 så snart som mulig.

Vaksineringen i Israel forhindret dødsfall og nye, kostbare nedstengninger. Med økt immunitet kan samfunnet også i større grad fungere som normalt.

Erfaringene fra Israel tilsier at vi bør tilby en tredje dose til alle over 18 så snart som mulig

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.