Det har vært mye debatt om hvordan lakselus fra oppdrettsanlegg påvirker de ville laksefiskbestandene. Spredning av lakselus fra oppdrettsfisk i åpne merder kan smitte passerende villaks.

For å ivareta den norske villaksbestanden innførte myndighetene i 2012 strengere lusegrenser på 0,5 lus per fisk i oppdrettsanleggene. I 2017 ble kravene ytterlige strammet inn til 0,2 lus for perioden på våren når villaksen migrerer fra elvene og ut i havet.

Mari Lie Larsen
Mari Lie Larsen

De totale kostnadene for næringen knyttet til lusetiltak var i 2018 anslått til nær fem milliarder kroner.

Vi har studert den miljømessige effekten av disse lusekravene ved å evaluere hvordan innstramning har påvirket lusenivået på oppdrettslokalitetene og om fiskeoppdretternes overholdelse av grensene har redusert smittepresset på villaksen.

Studien ser på de produksjonsområdene som ble gitt «rødt lys» gjennom myndighetenes trafikklyssystem i 2017 og/eller 2020, altså områder som har «uakseptabel» miljøpåvirkning på villaksen. Dette gjelder store deler av Vestland og Møre og Romsdal, områder med høy oppdrettsaktivitet.

Irja Vormedal
Irja Vormedal

Vi finner at strengere lusekrav har redusert det gjennomsnittlige antallet lus per oppdrettsfisk, og at omtrent alle oppdretterne klarer å overholde kravene.

Vi ser imidlertid ingen observerbar effekt på smittepresset på de ville laksefiskbestandene: Vi finner ingen signifikant sammenheng mellom smittepresset på villaksen og:

  • andelen lokaliteter som overskrider lusekravet
  • det totale antall lus i et produksjonsområde
  • den økte andelen lus i et produksjonsområde som følge av overskridelser i perioden 2015–2019.

Vår analyse indikerer at den miljømessige effekten av strenge lusegrenser har vært begrenset eller uteblitt; vellykket overholdelse av lusekravene ser ikke ut til å redusere smittepresset på villaksen i områdene vi har undersøkt.

Samtidig har hyppigere avlusning og nye avlusningsmetoder ført til redusert fiskevelferd og økt dødelighet blant oppdrettsfisken.

Tidligere forskning viser at også andre faktorer enn antall lus per fisk i merdene kan påvirke smittepresset på villaks. Det kan være elementer som det totale antall oppdrettsfisk i et område, plasseringen av anleggene, naturgitte forhold som vanntemperatur og strømninger, samt bruk av alternative merdteknologier.

I områdene vi har undersøkt har det stått et tilnærmet konstant og relativt høyt antall oppdrettsfisk over lengre tid.

Det betyr trolig at myndighetene i større grad bør regulere flere forhold enn antall lus per fisk for å få ned smittepresset på de ville laksebestandene og for å bedre velferden til oppdrettsfisken i merdene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.