Det er en årlig foreteelse. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer en rapport der verdiskapingen i Norge fordeles på fylker. Pressemeldingen og avisene har overskriften «Verdiene skapes i Oslo». Det skapes utvilsomt store verdier i Oslo, men har de tryllet vekk oljevirksomheten?

Ja, det er akkurat det de har. SSB har på egen hånd opprettet et nytt fylke, Sokkelen, og plassert tilnærmet hele verdiskapingen innen olje og gass ute i havet. Dette nye fylket har en betydelig verdiskaping, men omtales vanligvis ikke i pressemeldingen eller i nyhetsoppslagene. I 2016 var verdiskapingen i Oslo beregnet til 523 milliarder kroner og verdiskapingen i Akershus beregnet til 259 milliarder. Sokkelen seilte under radaren med en verdiskaping på 343 milliarder.

Skillet mellom Sokkelen og Fastlands-Norge ble tatt inn i norsk statistikk på 1980-tallet for å skille ut grunnrenten, den ekstraordinære avkastningen fra utnyttelsen av de ikke fornybare petroleumsressursene. Verdiskapingen som plasseres på sokkelen tas ut før en beregner landbasert verdiskaping til oljeselskapenes rundt 20.000 landansatte.

Det er gode grunner til å holde grunnrenten fra petroleum utenfor verdiskapingen i fastlandsøkonomien, selv om det ikke gjøres lignende avgrensninger for andre næringer med grunnrente. Problemet er at metodikken synes å utelukke også store deler av oljeselskapenes helt ordinære brutto avkastning.

Dermed underkommuniseres næringens betydning for fastlandsfylkene, og det blir bortimot meningsløst å diskutere hvilke fylker som har høyest verdiskaping per sysselsatt.

SSB har siden 2011 beregnet den landbaserte verdiskapingen til oljeselskapenes landansatte som faktiske lønnskostnader pluss et antatt brutto driftsresultat per sysselsatt som i næringer med sammenlignbar aktivitet. SSB oppgir imidlertid ikke hva de vurderer som sammenlignbart eller størrelsen på antatt brutto driftsresultat per sysselsatt.

Vi har utledet SSBs fordeling av brutto driftsresultat per landbasert sysselsatt ut fra tallene i Fylkesfordelt nasjonalregnskap.

I 2016, siste tilgjengelige årgang, hadde kategorien Utvinning av råolje og naturgass en samlet verdiskaping på 360 milliarder kroner, fordelt på 38 milliarder i lønnskostnader og 322 milliarder i brutto driftsresultat. Lønnskostnadene til 20.000 landansatte fordeles som verdiskaping til landfylkene, mens lønnskostnadene til 8000 offshoreansatte fordeles til sokkelen.

Av samlet brutto driftsresultat på 322 milliarder blir drøyt 98 prosent fordelt som verdiskaping på sokkelen. Dette innebærer at en gjennomsnittlig landansatt i et oljeselskap bidro med bare 279.000 kroner i brutto driftsresultat. Som figuren viser, er dette langt under brutto driftsresultat fra en gjennomsnittlig ansatt innen kraft, eiendomsforvaltning, finans og fiske/oppdrett.

Oljeselskapenes landansatte har altså blitt tildelt et brutto driftsresultat på nivå med offentlig sektor og næringer med lave investeringer.

Atle Blomgren, seniorforsker i Norce
Atle Blomgren, seniorforsker i Norce

Vi vil her foreslå en alternativ beregning hvor brutto driftsresultat relatert til grunnrenten fordeles på sokkelen, mens alt ordinært brutto driftsresultat beholdes på land, slik det gjøres for andre næringer. Vi finner da at ordinært brutto driftsresultat for hver av oljeselskapenes landansatte ikke var 279.000 kroner, men 5,4 millioner kroner i 2016. For 2011 blir tallet nesten 13 millioner kroner.

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger
Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger (Foto: Jeanette Larsen)

Etter denne foreslåtte justeringen vil fortsatt noe over halvparten av brutto driftsresultat fordeles til sokkelen.

For enkelhets skyld har vi sett vekk fra Rørtransport (landbaserte Gassco og lignende selskap) som i 2016 hadde 500 sysselsatte med en samlet verdiskaping på 17 milliarder kroner, som ble plassert på sokkelen.

En mer korrekt beregning av landbasert verdiskaping for landansatte innen oljeselskap og rørtransport vil gi et mer korrekt bilde av petroleumsvirksomhetens betydning for fastlandsøkonomien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Strålende hvit Bordeaux fra Montesquieus slott
02:20
Publisert: