Arbeidstidsutvalget, som jeg ledet, leverte nylig sin utredning. Vi håper på debatt – men fortrinnsvis basert på våre faktiske forslag, ikke basert på noe vi ikke foreslår.

Arbeidstidsreguleringen er 100 år gammel. I 1915 fikk vi for første gang en lovfestet grense for daglig og ukentlig arbeidstid. En vernelov som omfattet de aller fleste norske arbeids-tagere kom imidlertid først i 1936: arbeidervernloven. Den unntok to grupper fra arbeidstidskapitlet, nemlig arbeidstagere med arbeid av ledende eller kontrollerende art, og arbeidstagere med særlig betrodd stilling.