Vi har de siste årene hørt mye om at Norge skal holde på og videreutvikle kraftkrevende industri.

NHO og LO mente i 2021 at det kan skapes 30.000 batterijobber i Norge, hvis staten stiller opp med støtte. Regjeringen fulgte opp i sitt veikart for grønt industriløft med at «Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene».

Torfinn Harding
Torfinn Harding (Foto: Hallvard Lyssand)

Næringsministeren lovte så flere hundre millioner av fellesskapets penger til ny batterifabrikk i Arendal under Arendalsuken i år.

Og nylig foreslo regjeringen en utvidet kompensasjonsordning på rundt 100 milliarder kroner frem til 2030. Formålet er å «opprettholde konkurransekraften til kraftintensive norske bedrifter» i møte med «økte kraftpriser som følge av EUs kvotesystem for CO2-utslipp».

Når politikere går inn med spesielle ordninger for noen industrier, forsøker de å plukke fremtidens vinnere. Det gjelder også kraftkrevende industri. Selv om denne industrien har en lang historie i Norge, trenger den ikke være viktig fremover.

Den kraftkrevende industrien har skapt verdier ved å videreforedle vannkraft ved hjelp av importerte råvarer og gode ideer. Den har videre skapt verdier ved å bruke arbeidskraft på en lønnsom måte, og den har bidratt til å skaffe Norge eksportinntekter som kan betale for import.

Men tidene endrer seg.

  • Strømmen trenger ikke lenger gå via kraftkrevende industri.

Strømmen kan selges direkte, inkludert til utlandet. Det er bedre samfunnsøkonomi, som forklart av Bård S. Andersen, Gunnar Eskeland og Nils Henrik von der Fehr. Dagens priser viser nettopp at den elektriske kraften til Norge har stor verdi i mange andre anvendelser enn i kraftkrevende industri.

Hadde vi tenkt om oljen slik mange nå tenker om den elektriske kraften, hadde vi utviklet en energiintensiv industri fyrt på olje og gass. Vi gjorde aldri det, fordi det var mer lønnsomt å selge oljen og gassen direkte.

  • Arbeidskraften i Norge har i dag høy verdi i andre næringer, bare se på det norske lønnsnivået og den sterke etterspørselen etter arbeidskraft. Arbeidskraften er den viktigste ressursen i økonomien og vår velstand avhenger av at vi bruker den fornuftig.
  • Utenlandsk valuta har Norge etterhvert god tilgang til utover bidragene fra industrien, blant annet igjennom løpende salg av olje og gass, eksport av diverse tjenester, og fisk. Avkastningen fra Oljefondet dekker også en god del av importen vår hvert år.

Det er lite som tyder på at Norge vil ha problemer med å betale for ønsket import i overskuelig fremtid. Det synes derfor merkelig at regjeringen har satt et mål om minst 50 prosent økt eksport utenom olje og gass innen 2030, bortsett fra at det er et ekko av LO og NHO sine ønsker.

I tillegg til disse tre feilaktige argumentene for kraftkrevende industri i Norge – overskudd av strøm, mangel på arbeidsplasser og mangel på utenlandsk valuta –fremføres gjerne et fjerde argument: Det finnes et kappløp som Norge er i ferd med å tape.

Arbeiderpartiet argumenterte for eksempel i fjor for at det var et problem at svenske batteriprodusenter hadde mottatt mer subsidier enn norske batteriprodusenter. Med subsidier vil marginene gjerne presses ned og industrien bli mindre lønnsom.

Det er da bedre for oss å kjøpe varene der de subsidieres, enn å lage dem selv.

Konkurransefortrinn er ikke noe en bør forsøke å kjøpe for skattebetalernes penger. Det er fint bare for dem som mottar støtten. For resten skaper det ikke en bærekraftig økonomi.

Det er i det hele tatt tvilsomt at fellesskapet bør ta andre forretningsbeslutninger enn private investorer og banker. Ingen vet hva som blir fremtidens vinnere. Det må vi la markedet finne ut av.

Private investorer håndterer usikkerheten ved å satse på mange ulike prosjekter samtidig. At staten på sin side skal satse på noen få virksomheter som markedet ikke vil satse på, er gambling med skattebetalernes penger.

Det beste politikerne kan gjøre for landets økonomi er å la næringslivet og arbeidstagere ha generelle rammebetingelser som er konkurransedyktige med utlandet innenfor de rammene folk og natur setter. Det betyr å sørge for at kapitalmarkedet, arbeidsmarkedet og produktmarkedene fungerer godt.

Det betyr god konkurranse, like vilkår for alle, og vern og verdsetting av natur og urfolks rettigheter.

For ordens skyld: Urelatert til dette innlegget, men forfatteren deltar i Akademiaavtalen mellom NHH og Equinor og utredningsarbeid for SjømatNorge.

Ingen vet hva som blir fremtidens vinnere. Det må vi la markedet finne ut av.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.