Strengere reguleringer for å motvirke den økende maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet har vært på dagsordenen i mer enn et tiår.

Fredag la regjeringen frem en stortingsmelding. Her velger regjeringen å droppe det mest kontroversielle forslaget om forbud mot prisdiskriminering.

Forslaget om like innkjøpspriser har ført til en opphetet debatt de siste årene.

Dette vil spesielt ramme Norgesgruppen som har fremforhandlet en innkjøpsfordel basert på høyt volum.

Nå er det klart at regjeringen ikke vil innføre et slikt forbud.

– Mer kunnskap om hvorfor forskjeller oppstår er viktig i kontrollen med innkjøpspriser. Vi tar også sikte på å innføre krav til begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i innkjøpspriser, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Stortinget har tidligere bedt regjeringen utrede et lovforbud mot prisdiskriminering.

Forslaget om like innkjøpspriser førte til uvanlig sterke reaksjoner da det ble fremmet på Høyres landsmøte av Peter Frølich. Trygve Hegnar i Finansavisen mente at Stalin ville gledet seg over forslaget.

Noen av kritikerne mot Norgesgruppens dominans har ment at det ville vært mer hensiktsmessig at Konkurransetilsynet gjorde en strengere håndhevelse av det eksisterende konkurranseregelverket enn å innføre en ny lovregulering.

Prisdiskriminering innebærer at en aktør tilbyr ulike priser til forskjellige kjøpere. Regjeringen mener det i seg selv ikke er ulovlig.

– Denne typen prisdiskriminering er en naturlig del av handel, som for eksempel resultat av forhandlinger, forskjeller i kjøpsvolum, betalingsvilje og kostnader med å betjene en kunde, ifølge stortingsmeldingen.

– Prisforskjeller og prisdiskriminering er ikke ulovlig i seg selv, og det er heller ikke slik at prisdiskriminering alltid har konkurranseskadelege virkninger.

Ikke hensiktsmessig

Forskjellen i innkjøpspriser er i en rapport fra Oslo Economics fremhevet som den viktigste etableringshindringen for aktører som ville inn i markedet.

Regjeringen konkluderer med at et forbud mot ulike innkjøpspriser vil kunne ha utilsiktede konsekvenser, gjennom redusert investerings- og forhandlingsincentiv og høyere butikkpriser. Det er også usikkert om et slikt forbud kan håndheves, og at det ville betydd store administrative kostnader.

– En sektorspesifikk regulering er et inngripende tiltak, og dersom dette skal være hensiktsmessig, må tiltaket være treffsikkert. På bakgrunn av usikkerheten knyttet til årsaken til hvorfor slike forskjeller oppstår, og få empiriske studier som foreligger om virkningene av et forbud, mener regjeringen at et forbud mot prisdiskriminering ikke er et hensiktsmessig tiltak.

Den største øker

Mens politikere og byråkrater har diskutert ulike tiltak, har Norgesgruppen økt sin markedsandel til 44 prosent av det norske dagligvaremarkedet, ifølge analysebyrået Nielsen.

I fjor avdekket Konkurransetilsynet at Norgesgruppen hadde over 15 prosent innkjøpsfordel fra enkelte leverandører sammenlignet med konkurrentene. Tilsynet valgte derfor å gå til razzia både mot konsernets lokaler og hovedkontorene til Orkla og Mondelez.

Forslagsstiller Peter Frølich ser det ikke som noe nederlag at loven droppes.

– Det som gjøres nå er jo helt i forslagets ånd. Det skal nå føres kontinuerlig tilsyn med bransjens prisdiskriminering, og at Konkurranseloven som langt på vei forbyr prisdiskriminering skal håndheves igjen. Vi har fått et resultat som er vel så godt som et separat forbud. Norgesgruppens konkurranseskadelige adferd er avslørt, og de bør opptre ekstremt forsiktig i årene fremover, svarer Frølich.

Konserndirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Frølich:

– Vi støtter at Handelstilsynet etableres og at Konkurransetilsynet tilføres ressurser, slik at arbeidet med å følge vår bransje gjøres fakta- og kunnskapsbasert. Vi velger å ikke kommentere denne typen udokumenterte påstander som ikke har grunnlag i stortingsmeldingen, svarer Rømmerud.

Kolonial.no-gründer Karl Alveng Munthe-Kaas har vært en av de største kritikerne mot de store leverandørenes prisdiskriminering. Han mener det viktigste konsekvensen av oppfølgingen i dagligvaremarkedet er at Konkurransetilsynet nå overvåker innkjøpsprisene.

– Bare for få år siden var det utenkelig at leverandørene skulle bli sett i kortene. Dette var en bombe da forskjellene i innkjøpspriser ble kjent.

Han mener en ny lov ikke er nødvendig.

– Det viktigste er at Konkurranseloven blir håndhevet. Det var kun aktuelt med en særlov dersom Konkurransetilsynet ikke ville håndheve det forbudet vi allerede har.

Dagligvareekspert Odd Gisholt har fulgt markedet i flere tiår.

Peter Christian Frølich (H) medlem av Justiskomiteen, på Stortinget
Peter Christian Frølich (H) medlem av Justiskomiteen, på Stortinget (Foto: Per Thrana)

– Fornuften har seiret. Regjeringen antyder at et forbud ville gitt økte priser, og det er jeg helt enig i. Dette er en inngripen som ikke ville passet inn i markedsøkonomiske prinsipper.

Han tror ikke det blir vanskelig å begrunne prisforskjellene.

– Det er kunder som kjøper store kvanta og er lojale som får rabatter og bonuser, sier Gisholt som gjerne skulle sett at regjeringen viet mer plass til importvernet.

Nå håper han at det blir mer ro rundt dagligvarebransjen.

– Det er noen som har presset dagligvarebransjen hardt de siste årene.

Dropper leverandørstudie

Både for dagligvaregigantene og leverandørene har det stått mye på spill.

– Dagligvaremarkedet har stor betydning for de fleste. Derfor er det viktig at det fungerer godt, seier Nybø i pressemeldingen.

Også innen leverandørleddet er det høy maktkonsentrasjon med store aktører som Orkla og Tine.

I stortingsmeldingen gjør regjeringen det klart at den ikke ønsker å gå videre med forslaget om en studie av leverandørdominans.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.