Hvis det går som Tine planlegger, vil både lasten og drivstoffet på melkebilen være laget av kua.

Nå vil Tine bruke 100-300 millioner kroner på egeneid produksjon av biogass basert på kumøkk.

– Vi har enormt med kumøkk, det er det ikke tvil om. Derfor ser vi muligheter i å investere i biogass, sier Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Tine.

I første omgang er det tre biler som går på komprimert biogass fra meieriet på Sem utenfor Tønsberg.

Her er det åpnet en egen fyllestasjon i samarbeid Skagerak Energi og Greve Biogass. Ytterligere to biler er i bestilling, men den store planen er at Tine gradvis skal skifte ut dagens fossile bilpark.

Møkkaselskap

I en rapport fra konsulentselskapet Rambøll fremkommer det at Tines totale energibehov til transport kan bli dekket. Det anbefales at Tine involverer seg i selve biogassproduksjonen.

– Vi vurderer å starte opp eget møkkaselskap. Her ligger det gull i dritten, humrer Galtung.

– Bruker vi møkka til biogass, og bruker restproduktet som gjødsel, så reduseres utslippene per liter melk med opptil 13 prosent, viser analysen til Rambøll.

Biogassen må over på flytende form i stedet for komprimert slik at bilene får nødvendig rekkevidde.

– Hvis anlegget er stort nok med god infrastruktur rundt, er det mulig å oppnå god lønnsomhet sammenlignet med fossile drivstoffer, sier Galtung.

60 kudrevne biler

Planen er å samarbeide med selskaper i Trøndelag, Tønsberg og Jæren for å få hånd om verdikjeden. Dermed blir Tine både produsent og kunde.

– Vi tror vi vil være avhengig av et samarbeid med partnere, så vi vil vurdere å gå inn som deleier i noen slike selskaper. Vi er allerede i dialog med flere aktører, sier Galtung.

I første omgang er det planlagt 30 biler i Trøndelag og 30 biler i Tønsberg.

– Disse bilene vil bli faset inn uavhengig av om vi produserer energien selv.

Selvforsyningsplanen

Tine har 600 egeneide og innleide lastebiler.

– Klimaeffekten er positiv fordi vi ikke bruker fossilt drivstoff som tilfører mer CO2. Det blir sluppet ut mindre metan og lystgass av lagret husdyrgjødsel. Og i tillegg vil biogjødselen som er et biprodukt erstatte kunstgjødsel, og det reduserer også utslipp av CO2, sier Lars Galtung.

Sluttproduktet blir dermed både drivstoff og naturgjødsel som reduserer behovet for kunstgjødsel.

I motsetning til vanlig kumøkk, får bonden tilbake et luktfritt naturgjødsel som også hindrer velkjente problemer med avrenning fra dyrket mark og gjødselkjellere. Dette er en utfordring i blant annet Rogaland.

DN har tidligere beskrevet miljøkappløpet mellom Tine og Asko om å ha den mest klimavennlige distribusjonen. Tine tviholder på melkeutkjøringen og mener de selv kjører ut melken mer miljøvennlig enn Asko som er eid av Norgesgruppen og Johannson-familien.

Asko er på sin side godt i gang med et hydrogenprosjekt, og produserer solenergi og vindkraft som på sikt skal gjøre utkjøringen uavhengig av fossilt drivstoff.

Jakten på kuruker

Galtung påpeker at Tine jobber både med el-drift, hydrogen og biodiesel, men at biogass er den eneste energiformen som også drar ned utslippene hos bonden. Tine har bestilt el-lastebiler både fra Nikola og Tesla, men det er fremdeles usikkert om disse bilene vil løse Tines transportbehov.

Galtung kommer med en klar utfordring til myndighetene:

– Skal vi lykkes med myndighetenes mål om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030, så må vi få på plass produksjonskapasitet og fyllestasjoner for flytende biogass – og vi er nødt til å få en bompengepolitikk som sidestiller biogassbiler med elektriske på kort sikt. Samtidig må det gis insentiver som øker lønnsomheten ved å ta i bruk biogass til transportformål, sier han.

Skeptikerne har vært kritisk til om Tine vil klare å hente inn samtlige kuruker som er jevnt fordelt i norske bygder.

– Klarer dere å samle nok kumøkk?

– Ja, møkka er løsningen, ikke problemet. Infrastruktur, fyllestasjoner og rammebetingelser er en større utfordring, men vi ønsker å brøyte vei for møkk og dritt som fremtidens energibærere.(Vilkår)

Særegen suv
DS 7 Crossback er en helt fersk, fransk suv som gjør ting på sin egen måte.
01:53
Publisert: