– Klimaendringer med økende temperaturer gir redusert løselighet av oksygen og redusert opptak fra luft. Dette vil merkes i både fjorder, kyst og på havet. For å skille naturlig variasjon fra klimaendringer kreves lange konsistente tidsserier– lengre enn det som er vist til her. Det er derfor ikke mulig å fastslå hvor stor del av nedgangen i tidsserien fra Statsforvalteren som er en reell nedgang og hva som skyldes naturlig variasjon, skriver forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet i en epost.

Beregninger Statsforvalteren i Vestland har gjort viser at smertegrensen for hvor mye nitrogenutslipp Hardangerfjorden kan tåle, snart er nådd. Krysses grensen kan fjorden overgjødsles. Da gror fjorden igjen, oksygenet i de dypeste delene av fjorden blir brukt opp og i verste fall blir det ikke levelig for fisk og andre dyr i fjorddypet.

For å hindre at vi kommer dit må vi, ifølge Statsforvalteren, begrense utslippene. I dag er det fiskeoppdrett som er den største menneskeskapte kilden til utslipp av næringssalter i fjorden.

Statsforvalteren i Norges største oppdrettsfylke sier de som forvaltningsorgan bryter loven og EUs vanndirektiv hvis de gir flere utslippstillatelser når de har kunnskap om at det fører til miljøforverring. En rekke oppdrettsselskaper har søkt om å øke lakseproduksjonen i Hardangerfjorden. Selv om hver enkelt måling viser at tilstanden er bra, så viser trenden over tid en negativ utvikling med de utslippene vi har i dag, mener Statsforvalteren.

Havforskningsinstituttet mener derimot trenden kan skyldes naturlig variasjon.

– Det er også vanskelig å fastslå den relative betydningen av ulike faktorer for avtagende oksygen. Tilleggsdata sannsynliggjør at naturlig variasjon er det som er dominerende i de relativt korte tidsserier vi har sett for Hardangerfjorden, skriver Vikebø i eposten.

Ser økning

Ifølge Vikebø har ikke Havforskningsinstituttet egne måledata lenger tilbake enn til 2020 fra det samme området som Statsforvalteren bruker i sine beregninger. Men disse målingene viser ifølge Vikebø at oksygennivået har variert, med avtagende verdier, frem til midten av 2022 – men at det da begynte å øke igjen frem mot i dag.

– Altså ikke en konsekvent reduksjon, skriver Vikebø.

Han skriver at utformingen av Hardangerfjorden er slik at vannet i fjorddypet skiftes ut med kystvannet utenfor, og at det vil bedre oksygennivået:

– Oppsummert er vår forståelse av disse dataene og kunnskapen om fjordoseanografi at Hardangerfjorden er en fjord med dype terskler og generelt god vannutskiftning.

Følger med

– Når det er sagt ser vi signaler til klimaendringer med økende temperaturer både på kyst og inne i fjordene som over tid vil resultere i avtagende oksygennivå. Enn så lenge er likevel oksygenforholdene i Hardangerfjorden sett under ett i god tilstand, sier Vikebø.

Men det er viktig å følge med, sier forskningssjefen. Overvåkinger som forskningsinstituttet Norce har gjort viser nemlig en svak trend til økt planteplanktonkonsentrasjon de siste årene.

– Derfor er det viktig å følge denne utviklingen nøye, særlig ved økt produksjon av fisk i fjorden, sier Vikebø.

– Ingen tydelige trender

Forskningsinstituttet Norce har gjennomført miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland fra 2016 til 2022». Måleprogrammet er organisert av selskapet Blue Planet AS og finansiert av en rekke oppdrettsselskaper, blant annet Lerøy Vest og Mowi.

Ifølge Norce-forsker Einar Bye-Ingebrigtsen viser målingene fra tre stasjoner i Hardanger at tilstanden er god og svært god for sentrale parametere som næringssalter, klorofyll og oksygen i perioden som er overvåket.

– Basert på datagrunnlaget vi har fra «Marin Overvåking Hordaland 2016–2022» ser vi ingen tydelige trender for de undersøkte stasjonene i Hardanger, skriver Bye-Ingebrigtsen i en epost.

– Dette overvåkningsprogrammet er nå avsluttet, men vi ser behovet for å følge situasjonen tett og at arbeidet blir fulgt opp videre.

Ett trykk på seiens buk, og fiskefôr fra laksenæringen tyter ut magasinetPlus

Han ønsker ikke å kommentere Statsforvalterens beregninger:

– Vi kjenner ikke datagrunnlaget til Statsforvalteren og kan ikke kommentere deres konklusjoner, skriver Bye-Ingebrigtsen.

– Såpass tydelig

Seniorrådgiver Tom N. Pedersen, som står bak beregningene hos Statsforvalteren i Vestland, sier at de hele tiden har vært tydelige på at tilstanden per i dag er god og svært god, men at deres oppgave er å overvåke utviklingen over tid.

– Når vi har funnet såpass tydelig negativ utvikling på klorofyll og oksygen er det vår oppgave å forholde oss til det vi har funnet, skriver han i en epost.

I en fjord med terskler er det nødvendig å måle oksygennivået i de dypeste partiene fordi det er der belastning vil vises først, skriver Pedersen:

– Første tegnet på at en terskelfjord er under press kan måles på oksygen på det dypeste punktet. Da er kontinuerlig overvåkning helt vesentlig og kun lange tidsserier kan gi sikker informasjon.

Han forteller at beregningene han har gjort er i tråd med Miljødirektoratets veileder. Nå skal alt sendes over til direktoratet for kontroll:

– Alle våre beregner vil bli gjennomgått på nytt og alt vi har presentert vil bli kvalitetssikret av Miljødirektoratet, skriver han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs fotograf har dykket for å dokumentere utslippene innerst i norske fjorder
Oppdrettsnæringen slipper avfall rett ut i norske fjorder. Slik ser det ut under overflaten.
01:24
Publisert: