– Som forskere opptatt av god fiskehelse, føler vi oss forpliktet til å rope varsko nå. For den nye forskriften mot PD vil gjøre at enda mer oppdrettsfisk lider, sier fiskehelseansvarlig Brit Tørud ved Veterinærinstituttet.

Alvorlig utvikling

Tørud og seniorforsker Britt Bang Jensen påpeker at den norske dyrevelferdsloven innebærer at velferden til hver enkelt fisk i oppdrettsanleggene i prinsippet er like viktig som hos høner, hunder og kyr. Og at pankreassykdom, ofte bare forkortet til PD, er en svært smittsom og alvorlig virussykdom som angriper og ødelegger bukspyttkjertelen til laksefisk. Sykdommen gir også skader i muskler og hjerte.

Tidligere måtte oppdretterne slakte ut all fisk dersom det ble påvist PD i et sykdomsfritt område; det vil si nord for fylkesgrensen mellom de to Trøndelagsfylkene. Men i august kom en ny forskrift fra Nærings- og fiskeridepartementet. Nå kan PD-smittet fisk stå i sjøen frem til slakt såfremt den ikke utgjør en stor smitterisiko. Politikerne ønsker nå å ta større hensyn til at nedslakting får store økonomiske konsekvenser for oppdretterne.

– Den nye praksisen strider mot alle faglige anbefalinger. Vi vet at fisken kan skille ut store mengder virus allerede før den viser tegn til sykdom. Pankreassykdom er dessuten veldig smittsom og spres lett med vann og med smittet fisk som flyttes fra anlegg til andre anlegg eller til slakteri. Det er derfor grunn til å anta at sykdommen nå vil få fotfeste i nye områder, sier Britt Bang Jensen.

– Vi ser allerede at det har vært flere utbrudd i Nord-Trøndelag etter at den nye forskriften trådte i kraft. Hvert utbrudd fører til dårlig velferd for hundretusenvis av fisk, understreker Brit Tørud.

– Vi føler oss forpliktet til å reagere når politikerne av hensyn til kortsiktige økonomiske forhold bevisst går imot faglige råd, sier Bang Jensen.

Kunnskapen tas ikke i bruk

Begge forskerne sier det er mulig å redusere betydelig antallet fisk som får en langsom og smertefull død som følge av PD.

– Fagfolk er noenlunde enige om at de viktigste tiltakene for å bekjempe PD er å begrense flytting av fisk og fortest mulig fjerne smittet fisk slik at en unngår å spre viruset videre. Vi forstår at utslakting kan føre til økonomiske tap som særlig mindre aktører kan ha problemer med å bære. Men næringen vil samlet sett og på sikt få større økonomisk nytte av å bekjempe sykdommen, sier Brit Tørud.

– Hva burde politikerne gjort?

– En mulighet er å tilby oppdrettere som rammes av PD i sykdomsfrie områder økonomisk kompensasjon ved utslakting og brakklegging av områder. En kunne også tilby dem konsesjon et annet sted eller samdrift med andre. For med dagens regime vil PD spre seg videre oppover kysten. Vi vet at reservoaret for PD er i oppdrettsfisken. Vi vil derfor ikke klare å stanse spredningen med dagens forskrift, sier Bang Jensen.

– Det ropes ofte om at vi trenger mer kunnskap. Det er riktig, men vi må også lære å ta i bruk den kunnskapen vi har. Vi har masse kunnskap om PD. Problemet er at den ikke blir tatt i bruk, sier Tørud.

Lyktes ikke

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier den nye PD-forskriften er blitt til gjennom en lang og omfattende prosess ledet av Mattilsynet der også blant andre Veterinærinstituttet har vært bidragsyter.

– En tilnærming med utslakting av syk fisk har vært prøvd nå i en rekke år for å holde sykdommen sør for Hustavika. En mengde fisk har vært slaktet ut over de siste fem årene. Til tross for dette har hverken næringen eller myndighetene lyktes med å stanse videre spredning. Og den utslaktingstrategien som har vært fulgt, har hatt store konsekvenser for sjømatnæringen. Derfor kom Mattilsynet til erkjennelsen at man burde endre strategi, noe vi nå er i ferd med å gjøre, sier han.

– Vi har altså i en del år forsøkt å gjøre det Jensen og Tørud tar til orde for, uten å lykkes. Da er det min oppgave som politiker å lytte til mine fagetater og basert på deres råd og overordnede samfunnsmessige vurderinger ta noen valg. Det har jeg nå gjort, sier fiskeriminister Per Sandberg.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Slik blir du festens ultimate midtpunkt
Slik sablerer du en champagne.
02:41
Publisert: