Antydningene om søksmål mot staten har for lengst kommet Nærings- og fiskeridepartementet for øre i forkant av årets revisjon av den såkalte trafikklysordningen i oppdrettsnæringen.

Ordningen, som ble innført høsten 2017, er basert på hvor stor andel av villaksyngelen som sannsynligvis dør på veien til havet som følge av lakselusspredning fra oppdrettsanleggene. Kyststrekningen fra Karmøy til Stadt fikk rødt lys. Det kan bety pålegg om reduksjon i det såkalte biomassetaket, altså hvor mye fisk anlegget kan ha, med seks prosent fra høsten 2019. Da blir det bråk.

Lusespredning i GreigSeafood Finnmark lus oppdrett laks2016-09-30 ---
Lusespredning i GreigSeafood Finnmark lus oppdrett laks2016-09-30 --- (Foto: Eric Nedrejord Henrichsen/Mattilsynet)

Vil endre loven

I et forsøk på å unngå søksmål fra oppdretterne, har Nærings- og fiskeridepartementet foreslått endringer i akvakulturloven.

«Det er fra en rekke aktører innenfor havbruksnæringen anført at det ikke foreligger tilstrekkelig lovgrunnlag for å kunne senke produksjonskapasiteten, og det er i flere fora kommunisert at det fra havbruksnæringens side vil bli reist søksmål mot staten med krav om erstatning dersom en beslutning om nedtrekk i produksjonskapasitet blir gjennomført», heter det i forslaget som hadde høringsfrist fredag. Og videre at «en lovendring vil kunne bidra til å redusere lovtolkningsspørsmålene, øke legitimiteten til trafikklyssystemet og redusere incentivene til å ta ut søksmål».

I forslaget kommer det blant annet frem at departementet legger opp til at alle produsentene i et rødt område kan bli pålagt å redusere biomasstaket uavhengig av deres økonomiske situasjon og uavhengig av om et anlegg har problemer med lakselus eller ikke. Tidsbegrenset tilbaketrekking av konsesjoner er også en mulighet; i så fall uten erstatning til oppdretterne.

Over to milliarder

Organisasjonen Sjømatbedriftene, med tidligere statsråd Robert Eriksson i spissen, mener en kollektiv avstraffelse av alle aktørene i en region blir helt feil. Han mener snarere at flinke aktører i en rød region må unntas nedtrekk i produksjonen og snarere bør få muligheten til å vokse.

Sjømat Norge påpeker at de bedrifts- og samfunnsøkonomiske konsekvensene av et nedtrekk vil være betydelige. I de to regionen som i dag har rødt lys; det vil si fra Karmøy til Stadt, er det omtrent 230 oppdrettstillatelser som står for over 20 prosent av den norske produksjonen av oppdrettslaks- og ørret.

Med en verdi per tillatelse ved den siste tildelingsrunden på 150 millioner kroner, har organisasjonen regnet seg frem til at et nedtrekk på seks prosent i praksis innebærer en konfiskering av over to milliarder kroner og tap av flere hundre arbeidsplasser som konsekvens.

Mot søksmål?

– Vi forstår at departementet har behov for å skaffe seg hjemmel for å ta ned produksjonen og vi mener også det er fornuftig å etablere et forutsigbart system basert på bærekraftskriterier, men da må man også være sikre på at man gjør dette riktig, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge.

– Modellene som legges til grunn for trafikklysregimet er svært usikre; det gjelder både lusespredningsmodellene og ikke minst effekten for villaksen. Departementet må kunne bevise en reell negativ effekt for villaksen.

– Og det kan det ikke?

– Vi mener det ikke finnes ikke noe vitenskapelig dokumentasjon på at lakselus i oppdrett har bestandsregulerende effekt for villaksen.

– Så da går det mot søksmål dersom det blir nedtrekk i produksjonen?

– Om du ser på de store konsekvensene dette vil ha for enkeltbedrifter, og om disse mener seg urettferdig behandlet av departementet, er det en legitim rett å prøve dette i rettssystemet, sier Grøttum og legger til at Sjømat Norge mener hele prosessen rundt nedtrekk av produksjonen i de røde områdene bør utsettes til 2021. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Skiboms kjøpte bygdas legekontor
Da moren håpet han skulle investere i en urban leilighet kjøpte Morten et gammelt legekontor i ei veiløs bygd.
02:09
Publisert: