Sjømatselskapet Lerøy Seafood la tirsdag morgen frem resultatet for årets første kvartal. Det viste et fall i både omsetning og driftsresultat, som blant annet skyldes lavere volum, samt svakere prisoppnåelse på laks og ørret.

I kvartalsrapporten trekker selskapet frem at det opplever at usikkerheten i rammevilkårene til sjømatnæringen i Norge de seneste årene har økt.

– Det er trist og uforståelig, at det fra ulike sentrale premissgivere skapes et inntrykk av at norsk havbruks- og hvitfisknæring ikke skaper verdier eller ringvirkninger i norske lokalsamfunn, skriver selskapet.

– Politisk risiko svekker konkurransekraft

Sist uke ble det kjent at regjeringen vil utrede muligheten for å innføre en ekstraskatt på havbruk og oppdrett. Planlagt innføring er i 2020 og skatten vil omfatte laks, ørret og regnbueørret. Flere oppdrettsselskapers aksjer falt markant på Oslo Børs etter nyheten.

Lerøy har betydelig eierskap i lisenser til havbruk i Norge og Storbritannia, og kvoter til villfangst i Norge.

– Politisk risiko, herunder manglende forutsigbarhet vil på sikt svekke næringens konkurransekraft og evne til utvikling og verdiskaping, heter det i rapporten.

Lerøy mener verdiskaping fra sjømatnæringene er avgjørende for sysselsetting og bosetting i store deler av det norske samfunnet, ikke minst i kystnære distrikt.

– Sjømatnæringen legger igjen betydelig verdier lokalt langs hele norskekysten, og det skal vi, sammen med våre kolleger, gjøre vårt beste for at skal fortsette.(Vilkår)