Undersøkelser DN har gjort viser at det er satt av kun 16,5 årsverk til miljøkontroll med hele den norske oppdrettsnæringen.

Jobben med å saksbehandle utslippstillatelser og kontrollere om oppdrettsnæringen følger forurensningsloven er satt ut til landets Statsforvaltere, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.