NHO nedjusterer sine anslag for veksten i norsk økonomi for inneværende år, men ser langt mer optimistisk på de to neste årene.

– Vi nedjusterer våre anslag for veksten i bnp for Fastlands-Norge til 1,5 prosent for inneværende år. Samtidig oppjusterer vi vekstanslagene for 2018 og 2019 til henholdsvis 2,3 og 2,4 prosent, skriver NHO i sin konjunkturrapport torsdag.

Dette skyldes mer positive forventninger til utviklingen i eksport og import, og økte investeringer i boliger og i fastlandsnæringene.

– Det verste er bak oss, og vi er inne i et moderat oppsving, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

– Oppsvinget er godt i gang - det har et bredt omfang, gjelder alle bransjer, men det er moderat.

Trekker seg ut av arbeidsmarkedet

Bredt oppsving til tross, det er ifølge Dørum en større differanse mellom de bedriftene som ser lyst på fremtiden, og de som ikke gjør det.

– Noe av årsaken til at det verste er bak oss, er at fallet i oljeinvesteringene ikke fortsetter. Fremover vil vi se mer vekst i bedriftsinvesteringene og i privat forbruk, og lavere vekst i offentlig etterspørsel og i byggebransjen, sier han.

Fallende arbeidsledighet følger oppsvinget i økonomien, men:

– Noe av ledighetsnedgangen er uønsket, påpeker Dørum.

– En stor del av nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet. Vi ser at færre av dem som var ledige i forrige kvartal, er sysselsatte i neste kvartal.

Dørum mener dette er bekymringsfullt.

– Høy sysselsetting har gjort Norge vellykket. Vi har hatt en stor andel i jobb. At vi får et større utenforskap får mange negative konsekvenser – for den enkeltes inntekter og for verdiskapingen, vi får økte trygdeutgifter og manglende inkludering, sier Dørum.

Optimistiske bedrifter

NHO spør jevnlig norske bedrifter om hvordan de opplever markedssituasjonen. Om vi skal legge svarene i tredje kvartal til grunn, er nedturen definitivt over for denne gang.

– Det siste halvannet året har markedstilfredsheten tatt seg opp fra et lavt nivå til et svært høyt nivå. Vi må tilbake til våren 2008, før finanskrisen, for å finne en større forskjell mellom andelen positive og negative svar, skriver NHO.

Hovedorganisasjonen peker på at optimismen er bredt basert regionalt og næringsmessig.

Innen bygg og anlegg melder 92 prosent av bedriftene om en god eller tilfredsstillende situasjon, og i industrien har markedssituasjonen tatt seg markert opp det siste halvannet året.

I tjenestenæringene er tendensen generelt positiv, og innen varehandel og reiseliv er tilfredsheten høy og økende.

Tungt for olje

Men én næring må regne med en fortsatt krevende markedssituasjon, nemlig bedrifter som leverer til petroleumsnæringen.

Den siste tiden har oljeprisen krabbet oppover mot 60 dollar fatet, og NHO regner med at investeringsfallet i oljenæringen er i ferd med å avta. Likevel er ikke problemene over for leverandørbedriftene.

– Bedrifter som leverer til petroleumsnæringen, rapporterer om en langt vanskeligere markedssituasjon enn bedriftene for øvrig. Men forventningene til markedsutviklingen har blitt mer positive de siste kvartalene, skriver NHO.

Fra toppen i 2013 har oljeinvesteringene på norsk sokkel falt med omtrent en tredel.

Nokså beskjeden vekst

NHO tror det meste av nedturen som fulgte i kjølvannet av oljeprissjokket i 2014 nå ligger bak oss, men tror opphentingen bare blir moderat.

– Våre prognoser tyder fortsatt på at veksten vil være nokså beskjeden en god stund fremover, skriver arbeidsgiverorganisasjonen i rapporten.

Det er tre grunner til at faktorer som har bidratt til vekst den siste tiden, ikke vil gi like store positive vekstimpulser fremover, ifølge NHO.

1. Mindre ekspansiv finanspolitikk.

2. Usikkerhet om prisutviklingen i boligmarkedet kan føre til at boliginvesteringene ikke vil være en like sterk driver fremover.

3. For det tredje ser konsumveksten ut til å avta noe.

Moderat oppgang

Videre peker hovedorganisasjonen på at man ikke kan forvente den samme drahjelpen fra disse faktorene i tiden som kommer.

– For det første kan vi forvente en mindre ekspansiv finanspolitikk de nærmeste årene. Etterhvert som veksten i økonomien tar seg opp, er det mindre behov for en generell stimulans i økonomien, heter det.

Konjunkturbunnen er nådd

I likhet med andre analysemiljøer mener også NHO nå at konjunkturbunnen er nådd for norsk økonomi. Det skjedde etter alt å dømme mot slutten av 2016, ifølge rapporten.

NHO peker på seks hovedårsaker til at den økonomiske nedgangen ikke ble enda dypere for Norge: Svakere krone, oljeprissjokket traff ikke hele landet like hardt, oljenæringen effektiviserte produksjonen, nettoinnvandringen ble redusert, lønnsoppgjørene ble moderate og den økonomiske politikken var tilpasset situasjonen.

– Alle disse faktorene bidro til at konjunkturnedgangen ikke ble dypere, bredere og mer langvarig enn den har blitt, skriver NHO i rapporten.(Vilkår)

Dette er et hus av legoklosser
Midt i en nedbemanningsprosess åpner Lego et spektakulært opplevelsessenter i Danmark.
01:41
Publisert: