Styret i Norske Skog, med investor Christen Sveaas i spissen, la onsdag ettermiddag frem et nytt refinansieringsforslag for det gjeldstyngede papirkonsernet. Forslaget kommer etter seks utsettelser, den siste tirsdag.

Forslaget innebærer at dagens pantsikrede obligasjonseiere, de såkalte seniorene, vil få et nytt lån med pantesikkerhet for mesteparten av sine krav, og aksjer for resten. Junior-kreditorene og aksjonærene får bli med videre om de spytter inn til sammen 50 millioner euro i ny kapital, eller nesten 470 millioner kroner.

Dersom ikke dette «siste» forslaget får minst 3/4 støtte blant obligasjonseierne og 90 prosent støtte fra aksjonærene, går det trolig mot konkurs for Norske Skog, skriver selskapet. Det fremgår at majoriteten av de pantsikrede kreditorene, seniorene, fortsetter å støtte det nye forslaget fra styret, men det oppgis ikke noen støtte fra juniorene.

– Dersom dette forslaget ikke lykkes, kan visse eiere av konsernets pantsikrede obligasjoner komme til å konkludere med at den eneste realistiske fremgangsmåten for dem vil være å tiltre pantet, skriver selskapet i meldingen.

Obligasjonseierne får nå frist til neste torsdag klokken 17 for å akseptere forslaget.

– Styrene i Norske Skog anser dette forslaget som den siste muligheten til å nå en omforent løsning mellom obligasjonseierne og aksjonærene, skriver selskapet i børsmeldingen.

Truer med konkurs

Fristen for å komme frem til en redningsplan for det kriserammede selskapet er blitt utsatt seks ganger de siste to ukene

– Det har vær en intensiv forhandlingsperiode mellom de ulike interessentene. Etter styrets vurdering er dette det eneste omforente og gjennomførbare forslaget sett med de usikrede obligasjonseiernes og aksjonærenes øyne. Jeg oppfordrer derfor alle interessenter i Norske Skog til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier asa i børsmeldingen

Gir mer til aksjonærer og juniorer

Dagens aksjonærer vil før gjennomføring av kapitalutvidelse sitte med en eierandel på 2,7 prosent av aksjene. Etter en kapitalutvidelse på en halv milliard kroner til obligasjonseiere og aksjonærer og utstedelse av såkalte warrants vil dagens aksjonærer få 13,5 prosent i selskapet.

Etter det første steget i rekapitaliseringen, før emisjonen er gjennomført, vil eierandelen i selskapet fordele seg slik:

  • Sikrede obligasjonseiere: 91,0 %
  • Usikrede obligasjonseiere: 6,3 %
  • Eksisterende aksjonærer: 2,7 %

I styrets opprinnelige forslag som ble avvist forrige torsdag var denne fordelingen slik:

  • Sikrede obligasjonseiere: 94 %
  • Usikrede obligasjonseiere: 4 %
  • Eksisterende aksjonærer: 2 %

Etter emisjonen vil de pantsikrede kreditorene sitte igjen med 64,7 prosent av det nye selskapet, mens de såkalte juniorkreditorene får en eierandel på 21,8 prosent.

– Dersom rekapitaliseringsforslaget ikke lykkes, er det sannsynlig at styrene i Norske Skogindustrier asa, Norske Treindustrier as og Norske Skog Holding as vil konkludere med å begjære frivillig eller tvungen gjeldsforhandling eller konkurs via norsk rettsvesen. Etter all sannsynlighet, vil dette resultere i tap av alle verdier for de usikrede obligasjonseierne og de eksisterende aksjonærene. Styrene anbefaler derfor at alle obligasjonseiere og aksjonærer godkjenner det nye rekapitaliseringsforslagent, skriver selskapet i meldingen

Fristen utsatt seks ganger

Norske Skogs långivere har den siste uken forhandlet videre på overtid om hvordan verdiene i det konkurstruede papirkonsernet skal fordeles. Fristen for å finne en refinansieringsløsning for det gjeldstyngede selskapet er blitt utsatt seks ganger i løpet av de siste to ukene.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at partene fortsatt ikke er i mål med en refinansieringsplan. Ifølge tirsdagens børsmelding jobbet Norske Skog fortsatt med å ferdigstille dokumentasjonen knyttet til redningsplanen. Styreleder Christen Sveaas sa tirsdag kveld til DN at partene fortsatt forhandler om detaljer i forslaget.

– Er du nå trygg på at forslaget som vil bli presentert onsdag har tilstrekkelig støtte til å kunne bli gjennomført?

– Det forslaget som blir presentert skal det stemmes over. Så da får vi se, svarer Sveaas i en epost til DN.

Langvarig dragkamp

Kampen om å redde det tradisjonsrike industrikonsernet Norske Skog fra konkurs har pågått for fullt de siste ukene. Selskapets styre, med investor Christen Sveaas i spissen, har vært tydelige på at konkurs er det eneste alternativet dersom kreditorer og aksjonærer i selskapet ikke blir enige om en refinansieringsplan for det gjeldstyngede papirkonsernet.

Den totale gjelden i Norske Skog var ved utgangen av andre kvartal 2017 på 10,7 milliarder kroner, mens egenkapitalen var negativ med 558 millioner kroner. Det er derfor långiverne som i hovedsak har hatt kontrollen over selskapets skjebne.

Dragkampen om verdiene i Norske Skog har stått mellom de långiverne som har sikret seg pant i selskapets syv papirfabrikker (seniorgruppen), og de långiverne som ikke har slik sikkerhet for sine utlån (juniorgruppen). På begge sider er store internasjonale hedgefond dominerende aktører.

Har kranglet om verdsetting og oppside

Seniorgruppen har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sitt pant i papirkonsernets fabrikker. Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt er nå en sentral rådgiver for denne seniorgruppen og er blitt satt inn som styreleder i Norske Skog as for å påse at seniorenes verdier ikke forspilles.

Det største stridsspørsmålet i forhandlingene har vært hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Partene har også vært uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, hvem som skal bidra med denne kapitalen, og til hvilken verdsetting kapitalen skal tilføres.

Et annet avgjørende stridsspørsmål har vært hvorvidt det skal utstedes såkalte «warrants», det vil si kjøpsopsjoner med lang løpetid, til de usikrede kreditorene. Juniorgruppen har ønsket seg denne typen opsjoner for å sikre seg en større del av oppsiden dersom Norske Skog gjør det bra i årene etter restruktureringen.(Vilkår)

Dronebilder viser de enorme ødeleggelsene etter brannen nord i California
Dødstallet i California har steget til 17 etter at den amerikanske delstaten har blitt rammet av voldsomme skogbranner de siste dagene.
02:25
Publisert: