Avdelingsleder for juridisk avdeling i LO, Atle Sønsteli Johansen, skriver i DN 6. mars at vi som advokater for Skanska har kommet med klart uriktige påstander i vårt innlegg her 5. mars. Han angir ikke hvilke av våre påstander dette gjelder eller hva som skal være uriktig i disse. Vårt innlegg gir en riktig beskrivelse også av den delen av dommen som kommer til å få betydning for fremtidige nedbemanninger – forståelsen av Hovedavtalens paragraf 8–2 om ansiennitetens betydning.

Vi er enige med Sønsteli Johansen i at bestemmelsen ikke er endret som følge av høyesterettsdommen. LO fikk ikke medhold i sine prinsipielle anførsler om at ansiennitet er en hovedregel ved nedbemanninger og at det normalt må kreves klare kompetanseforskjeller for å fravike ansiennitetsrekkefølgen.

Lagmannsrettens dom og den underrettspraksis den bygget på, var uriktig. Dermed ble NHOs og Skanskas forståelse av bestemmelsen stadfestet på dette punkt. At arbeidsgiver ved vurderingen av oppsigelsene må ta utgangspunkt i ansiennitet, følger allerede av bestemmelsens ordlyd. Utvelgelsen må skje etter en totalbedømmelse, hvor vekten av ansiennitet vil variere etter virksomhetens behov.

Virksomhetene er gjennom denne avklaringen gitt den fleksibilitet og mulighet til å omstille som er nødvendig, samtidig som ansiennitet er et kriterium det skal tas utgangspunkt i ved utvelgelse til oppsigelse i nedbemanninger.

En slik forståelse av Hovedavtalen er i samsvar med det vi har hevdet hele tiden.

I sakskostnadsavgjørelsen gir Høyesterett uttrykk for at LO ikke fikk medhold i sine prinsipielle anførsler i saken. Her slås det fast at LO ikke har krav på å få dekket sine kostnader, fordi organisasjonen engasjerte seg i de uavklarte spørsmålene knyttet til forståelsen av Hovedavtalen 8–2 «uten å ha fått medhold i det vesentlige i sitt syn på tolkningen av bestemmelsen».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.