I DN mandag 15. mars spurte DNs Anita Hoemsnes om en likedeling av foreldrepermisjonen vil gi kvinner høyere lønn, og svarte selv nei på sitt eget spørsmål. Finans Norge er enig i at en likedeling av foreldrepermisjon ikke alene vil føre til at lønnsgapet mellom kvinner og menn tettes. Men det vil kunne bidra til en permanent endring av kjønnsrollemønsteret i hjemmet og i arbeidslivet, som på sikt vil bidra til likelønn.

I dag er foreldrepermisjonen delt i tre. Ved 100 prosent permisjon deles de 49 ukene med 18 uker til mor, 15 uker til far (eller til mor dersom far er for syk til å ta sin del av kvoten, ellers faller ukene bort), og 16 uker som kan deles slik man ønsker det. Denne tredelingen ble innført i 2018 som en del av Jeløya-plattformen til Solberg II-regjeringen.

Nå viser ferske tall fra NAV at bare én av ti fedre tok ut mer enn sin kvote og brukte av felleskvoten.

Basert på disse tallene og historikk som viser at når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart, mener vi at en likedeling av foreldrepermisjon vil føre til at menn vil ta flere uker pappaperm. Det igjen fører til at kvinner vil komme raskere tilbake i arbeidslivet, noe som utvilsomt også vil være positivt sett i et likelønnsperspektiv. Hoemsnes mener at fokuset ikke bør ligge på antall uker med foreldrepermisjon, men i stedet på hva som skjer etter at foreldrepermisjonen er over. Vår frykt er nettopp at der hvor kvinner tar ut lang permisjon og menn tilsvarende kort, så vil fordelingen av ansvaret hjemme og i arbeidslivet i større grad gjenspeile dette mønsteret, også etter at begge er tilbake i jobb. Det vil svekke kvinners tilknytning til arbeidsmarkedet, med konsekvenser for yrkesløp og fremtidig inntekt.

Vi tror at et mer likestilt familieliv bidra til et mer likestilt arbeidsliv.

Partene i finans ble i oppgjøret i 2018 enige om at ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis et lønnstillegg ved gjeninntreden. Formålet er todelt. For det første skal det sikre at arbeidstakere som er ute i foreldrepermisjon over lengre tid ikke sakker akterut lønnsmessig. For det andre skal det gi motivasjon og premie når man tar ut en lengre fødselspermisjon. Bestemmelsen tar sikte på å bedre likestillingen i finans, sikre likelønn for menn og kvinner, og å oppmuntre flere menn til å ta lengre foreldrepermisjon. I tillegg er vi selvsagt enig med Hoemsnes i at næringslivet må bidra med andre gode ordninger på arbeidsplassen og en kultur som tilrettelegger for at både kvinner og menn kan ta sitt ansvar for familien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.