Arbeidstid var et hett tema i fjor, med lagmannsrettens avgjørelse i Veireno-saken og med avsløringer om store brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Oslo kommune. Trenden fortsetter i år med Høyesteretts dom som ga Veireno-sjefen Jonny Enger fire måneder ubetinget fengsel.

Høyesterett omtaler bruddene i Veireno-saken som «omfattende og bevisste overtredelser av arbeidstidsbestemmelsene». Enger påberopte seg flere forhold som lå utenfor virksomhetens kontroll som medførte at det var nødvendig med utvidet bruk av overtid.

Domstolene aksepterte ikke argumentasjonen.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene kan medføre bot for virksomheten og straff for daglig leder og andre med ansvar for å påse at arbeidstidsbestemmelsene overholdes. Likevel opplever vi som advokater at mange arbeidsgivere ikke har et bevisst forhold til reglene om arbeidstid.

Dommen i Veireno-saken bør være en vekker. Arbeidsgiver er etter loven forpliktet til å ha oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstager har arbeidet. Ved brudd på bestemmelsene om arbeidstid blir arbeidsgiver holdt ansvarlig. I tillegg til straff kan arbeidsgiver bli møtt med krav om etterbetaling av lønn, overtidstillegg, feriepenger, arbeidsgiveravgift og forsinkelsesrenter.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene er en tikkende økonomisk bombe i virksomheten.

Arbeidstidsbestemmelsene er ikke enkle å overholde. I innlegget «Er det lov til å like å arbeide?» publisert av DN 14. november sammenlignet vi arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven med en Jarlsberg-ost, full av hull.

Preben H. Mo
Preben H. Mo

I den nylige avsagte dommen kommenterer Høyesterett – noe oppsiktsvekkende – at «det også har foregått betydelig overtidsbruk både i Oslo kommune og Norge for øvrig», og at «det ved denne type virksomheter kan være vanskelig å følge reglene».

Andreas Hovland
Andreas Hovland

Om slike bemerkninger har noe i en dom å gjøre, kan diskuteres. Det er imidlertid verdt å merke seg at også Høyesterett velger å synliggjøre at lovverket er vanskelig å navigere i for virksomheter som har behov for arbeidskraft utover klokken 08 til 16. Likevel er altså ubetinget fengselsstraff og betydelige økonomiske krav mulige konsekvenser.

For de fleste virksomheter er arbeidstidsbestemmelsene mulig å overholde. Loven gir mer fleksibilitet enn det mange arbeidsgivere er klar over. Vi erfarer i betydelig grad at det først og fremst skorter på å ta seg tid til å sette seg inn i reglene og en bevissthet rundt mulighetsrommet arbeidsmiljøloven gir. Arbeidsgivers spillerom trekkes også frem i Veireno-saken. Høyesterett fremhever at flere av bruddene ligger innenfor rammene av lovens dispensasjonsmuligheter eller hva det lovlig kunne vært inngått avtale med de ansatte om.

Veireno hadde imidlertid hverken søkt dispensasjon eller inngått slike avtaler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.