En arbeidstager kan bare sies opp fra sin stilling på grunn av manglende arbeidsprestasjoner hvis det foreligger «saklig grunn». Høyesterett har uttalt at terskelen for å si opp en ansatt er høy. Hvis saklig grunn foreligger, er utgangspunktet at virksomheten ikke plikter å tilby annet arbeid til arbeidstageren, selv om det foreligger ledige stillinger som vedkommende er kvalifisert for.

Et spørsmål som Høyesterett ikke har tatt uttrykkelig stilling til før nå, er om terskelen for oppsigelse likevel er lavere hvis en arbeidstager tilbys annet arbeid. Stillingsvernet i norsk rett knytter seg til den stillingen vedkommende er ansatt i.

Man kunne derfor spørre om ikke kravet til «saklig grunn» er en fast størrelse, som er upåvirket av at det gis tilbud om en annen stilling. I en ny dom har Høyesterett imidlertid slått fast at det ved vurderingen av oppsigelsesgrunn må kunne legges vekt på om en arbeidstager er tilbudt en annen stilling.

Saken, der Advokatfirmaet Haavind bisto Hurtigruten, gjaldt en overstyrmann i Hurtigruten som ble sagt opp fra rederiet etter en grunnberøring i Finnsnesrenna. Overstyrmannen hadde arbeidet i rederiet i cirka ti år, uten å ha fått noen skriftlig advarsel.

Hurtigruten mente at det på bakgrunn av summen av feilene overstyrmannen hadde begått på en seilas fra Tromsø til Finnsnes i tett tåke ikke lenger var mulig å ha tillit til ham som ansvarshavende dekksoffiser. I lys av det lange ansettelsesforholdet valgte rederiet likevel å tilby ham fortsatt arbeid som førstestyrmann, med mindre ansvar og lavere lønn.

Ett av tvistetemaene i saken var om konsekvensen av tilbudet var at kravene til oppsigelsesgrunn var lavere.

Arbeidstageren og hans fagforening anførte at en slik tolking ikke var riktig, og ville føre til en utvidelse av arbeidsgivers styringsrett, på bekostning av arbeidstagerne. De fikk ikke gehør hos Høyesterett. Saken gikk etter skipsarbeidsloven, ikke arbeidsmiljøloven, men vurderingstemaene er i all hovedsak de samme i de to lovene.

Høyesterett viste til sine egne formuleringer av kravet til saklig grunn til oppsigelse i nyere avgjørelser. De fremhever at kravet til oppsigelsesgrunn beror på en konkret avveining av virksomhetens og den ansattes interesser.

Høyesterett viste til at konsekvensen av en oppsigelse for en ansatt «vanligvis» blir langt mindre alvorlig hvis arbeidstageren får fortsette i virksomheten. I lys av dette så Høyesterett i den konkrete saken hen til at arbeidstageren var tilbudt en stilling som hadde «betydelige likhetstrekk» med hans opprinnelige stilling, og kom til at oppsigelsen var saklig.

Etter vårt syn er det en logisk følge av den interesseavveiningen som ligger i kravet til saklig grunn at kravene til oppsigelse kan være mindre strenge hvis en arbeidstager tilbys en annen stilling i virksomheten. Slik sett er Høyesteretts konklusjon ikke overraskende.

Sten Foyn, advokat, Advokatfirmaet Haavind as
Sten Foyn, advokat, Advokatfirmaet Haavind as

Derimot var det oppsiktsvekkende at lagmannsretten tidligere hadde kommet til at tilbudet om en lavere stilling talte mot at rederiet kunne ha mistillit til overstyrmannen. Hvis det hadde blitt stående, kunne det ha tvunget arbeidsgivere til å gå til ordinær oppsigelse også i saker hvor begge parters interesser ville ha vært tjent med overgang til en annen stilling.

Høyesteretts dom innebærer heller ikke at det er «fritt frem» å sette ned arbeidstagere til en lavere stilling. Det må foretas en konkret vurdering der det fremdeles kreves «gode grunner» for en oppsigelse, og hvor innholdet og lønn i den alternative stillingen som tilbys er viktig.

Samtidig ligger det i dommen at det i en del saker vil være slik at en «ren» oppsigelse ikke vil stå seg, mens oppsigelsen kan være saklig hvis den er kombinert med tilbud om en annen stilling.

I denne saken mente Hurtigruten også å ha funnet et godt kompromiss mellom det helt overskyggende hensynet til sikkerhet og interessene til en arbeidstager som hadde vært i rederiet over tid.

«Moralen» i Høyesteretts gode og riktige dom er at arbeidsgivere må foreta forsvarlige vurderinger både av arbeidsgivers og arbeidstagers interesser før en eventuell oppsigelse gis. I en slik vurdering inngår det å vurdere om det kan, bør og i noen tilfeller må tilbys en annen stilling til arbeidstageren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.